Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XL/06

Sesja Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 27 kwietnia 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał
(21 osób). W wyniku głosowania radni jednogłośnie (21 głosów za) przyjęli porządek obrad.

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o bezrobociu w Gminie Wschowa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2005 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
4) zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
5) zmiany Uchwały Nr XXX/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
6) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie ( 20 głosów za) przyjęto protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym ( materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Dyskusji nie było.

Ad. 4 Informację o bezrobociu w Gminie Wschowa przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie Aleksander Rogoziński ( materiał w załączeniu).
Dyskusji nie było.

O godzinie 1450 obrady opuścił radny W. Brzechwa. Na sali obecnych jest 20 radnych.

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2005 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił procedurę przygotowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2005 rok.
Przewodniczący Komisji poinformował również, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przesłała pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wschowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok (Uchwała Nr 248/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 kwietnia 2006r. w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 245/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 14.04.2006r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2005r. (materiał w załączeniu), a następnie odczytał projekt uchwały na druku nr 384 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2005 rok.
Burmistrz K. Grabka – z formalnego punktu widzenia ma satysfakcję , że dotrzymano wszystkich terminów , sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wszystkimi przepisami prawnymi , czego efektem są dwie uchwały RIO. Burmistrz zwrócił uwagę na następujące aspekty:
- zakończenie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 2,
- prowadzone prace przy strefie aktywności gospodarczej,
- osiągnięte dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.
Radny St. Kowalczyk – nie kwestionuje stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii RIO ale uważa, że wykonanie realne budżetu nie wygląda zbyt różowo. Plusem jest fakt, że chociaż mamy budżet z deficytem, to jednak z roku na rok wykazuje on tendencję malejącą. Jednakże na koniec kadencji w odniesieniu do roku 2002 będzie on ponad dwukrotnie wyższy. Budżet roku ubiegłego został „domknięty, ponieważ sukcesywnie w trakcie roku był zmniejszany”.
Uważa, że bardzo słaby jest poziom pozyskiwania środków zewnętrznych co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie deficytu. Budżet musi być realny. Nie można optymistycznie zakładać poziomu pozyskiwanych środków zewnętrznych. Przykładem efektów takiego optymistycznego założenia jest rok 2005, gdzie wykonanie pozyskania środków zewnętrznych było na poziomie 0.
Również poziom wykonania sprzedaży mienia nie jest powodem do dumy. Wynik w tym zakresie był potrzebny do uzyskania wymiernego efektu „w cyfrach” w sprawozdaniu z realizacji. Lokale użytkowe, przed sprzedażą przynosiły dochód z tytułu dzierżawy. Nie uważa, że trzeba je było sprzedawać.
Biorąc pod uwagę łączne wykonanie budżetu, ok. 90% pochodzi ze sprzedaży składników mienia gminy, a nie z wyniku z inwestycji. Nie jesteśmy konsekwentni. W jednym roku planujemy zadanie, przygotowujemy dokumentację, a w kolejnym „ściągamy” zadanie z realizacji, np. sprawa budowy sieci kanalizacyjnej w Przyczynie Górnej.
Wskazywane jako sukces – prace związane ze strefą aktywności gospodarczej, przestają nim być, jeśli powie się, że podwykonawca, którym jest Spółka Komunalna w wyniku prac prowadzonych w strefie poniosła stratę w wysokości ok.188 tys.
Środki uzyskane z emisji obligacji zostały straszliwie „poszatkowane”, a winny być przeznaczone wyłącznie na inwestycje.
Radny St. Kowalczyk skrytykował również posunięcia kadrowe Burmistrza K. Grabki oraz przekształcenie Zakładu Budżetowego w Spółkę Komunalną.
Burmistrz K. Grabka – uważa, że cyfry mówią same za siebie. Nie można powiedzieć, że nie ma pozyskiwania środków zewnętrznych. Dofinansowanie z tych źródeł było przy budowie hali sportowej, otrzymaliśmy środki również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Środki zarówno z pożyczek, jak i emisji obligacji były przeznaczone na wydatki majątkowe, a nie na finansowanie wydatków bieżących. Zmniejszenie budżetu zostało wymuszone przez czynniki niezależne od nas :
- zmniejszenie subwencji oświatowej,
- różnic w ocenie wpływów ze sprzedaży składników majątku gminy.

Na salę powrócił radny W.Brzechwa (obecnych 21 radnych)
Radna K. Kałużna – nawiązała do wystąpienia radnego St. Kowalczyka :
- w odniesieniu do przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę Komunalną, przytoczyła projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, w którym przewidziana jest likwidacja zakładów budżetowych,
- stwierdziła, że wykonanie budżetu w roku 2002 było średnio niższe o 10% niż w roku 2005,
- w zakresie dochodów i wydatków, budżet Wschowy w 2005 roku został wykonany w stopniu wyższym od średniej krajowej,
- co do częstotliwości zmian w budżecie, to w nieodległej od Wschowy gminie o wyższej dochodowości, w ubiegłym roku budżet zmieniano 24 razy,
- coraz lepiej wygląda wykonanie dochodów w zakresach dotychczas niewykonywanych, np. wpływy z targowiska, w 2002 roku były zrealizowane na poziomie 24 tys. zł, w 2005 na poziomie 117 tys. zł.
- proponuje, by tworząc budżet na 2007 rok dokonać szczegółowej analizy działów, gdzie wydatki są wyższe od średniej krajowej (np. oświata, pomoc społeczna) oraz tych , gdzie wydatki są niższe od średniej krajowej (kultura i sztuka, administracja).
Równocześnie podziękowała za otrzymane sprawozdania z wykonania budżetu instytucji kultury, w wersji matematycznej. Prosi by w przyszłości zawierały one również część opisową.
W odniesieniu do sprawozdania z wykonania budżetu , prosiłaby o podanie danych bardziej szczegółowych.
Reasumując, w imieniu klubu radnych SIS potwierdziła, że klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium.
Przewodniczący Rady F. Grzyb – ustawa o finansach publicznych określa, co musi być zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Proponuje, by spotkać się w innym terminie w celu omówienia możliwości ewentualnego uszczegółowienia danych.
Radny St. Kowalczyk – poinformował, że przygotował materiał o efektach pracy władzy bieżącej kadencji (materiał w załączeniu).
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb zarządził głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 384.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Stosunkiem głosów: 14 głosów za, przeciw 1 głos, 6 głosów wstrzymujących się – podjęto Uchwałę Nr XL/393/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2005 rok.

Godzina 1600 Przewodniczący F. Grzyb ogłosił 10 minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad na sali obecnych 18 radnych ( nieobecni radni J. Pawłowska, T. Stępniak, W. Brzechwa)

Ad. 6 Podjęcie uchwał.

1) Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały nr 385 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania: jednogłośnie (18 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę nr XL/394/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

2) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 386 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu. Radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XL/395/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
Na salę wróciła radna J. Pawłowska, w obradach uczestniczy 19 radnych.

3) W kolejności F. Grzyb przedstawił radnym projekt uchwały druk nr 387 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XL/396/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

Na salę wrócił radny W. Brzechwa, w obradach uczestniczy 20 radnych.
4) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały druk nr 388 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Radny St. Kowalczyk – sprawą zatrważającą jest to, że środki uzyskane z emisji obligacji ulegają rozdrobnieniu. Wyszło to m.in. przy wprowadzaniu 14, dodatkowego zadania. Ponadto nie jest jasno określony sposób sporządzenia specyfikacji przetargowej w zakresie własności maszyn i urządzeń potrzebnych do realizacji zadań, co spowodowało, że Spółka Komunalna znalazła się poza jednym z przetargów finansowanym środkami z emisji.
Radna K. Kałużna – prosi o wyjaśnienie, w sprawie poruszonej przez radnego St. Kowalczyka.
Burmistrz K. Grabka – całkowicie zaprzeczył takiej informacji. Na przetarg wpłynęło 11 ofert, co może świadczyć o tym , że sporządzona specyfikacja spełniła oczekiwania oferentów. W specyfikacji nie było zastrzeżenia dotyczącego konieczności posiadania i używania własnych maszyn i urządzeń.
Radny St. Kowalczyk – ile firm z terenu Powiatu Wschowskiego złożyło oferty.
Burmistrz K. Grabka – tylko Spółka Komunalna.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb zarządził głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 388 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stosunkiem głosów : 15 głosów za, przeciw 0 głosów, 5 głosów wstrzymujących się – podjęto Uchwałę Nr XL/397/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5) Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 389 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dyskusji nie było.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb zarządził głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 389. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stosunkiem głosów : 11 głosów za, przeciw 0 głosów, 9 głosów wstrzymujących się – podjęto Uchwałę Nr XL/398/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 390 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
Radny St. Kowalczyk – w odniesieniu do dodanego zadania (plaża w Lginiu), dlaczego zakres zadania został zwiększony dopiero teraz.
Burmistrz K. Grabka - chodniki były planowane wcześniej na etapie przygotowywania wniosku (zadanie – odnowa wsi). W momencie rozpatrywania złożonego wniosku okazało się, że koszt budowy chodników nie jest brany pod uwagę i dlatego zostały one przeniesione do zadania modernizacja plaży w Lginiu. Przy okazji wystąpił również problem murów oporowych.
Radny St. Kowalczyk – czy zrobiona jest dokumentacja w całości na II etap ul. Moniuszki – Herbergera.
Burmistrz K. Grabka – pozwolenia na budowę dotyczy całej drogi z wyjątkiem oświetlenia, opracowaniem dokumentacji oświetlenia w tym zakresie zajmuje się firma NETTO.
Radny St. Kowalczyk – istnieje jeszcze pytanie, czy w przypadku przedłużenia drogi przy NETTO będzie konieczna dodatkowa dokumentacja na oświetlenie przy niej.
Więcej pytań radni nie zadali.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stosunkiem głosów: 15 za, 0 przeciw i 5 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XL/399/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.

Ad. 8 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
W związku z powyższym, nie były udzielane odpowiedzi.
Ad. 9 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny St. Kowalczyk:
1. podziękował za udzieloną odpowiedź ze Spółki Komunalnej, jakkolwiek w świetle pytań przez niego zadawanych na poprzednich sesjach nie jest ona pełna, zwłaszcza w kwestii dotyczącej kosztów utrzymania władz spółki w obecnym kształcie.
2. w zakresie spraw sądowych – prosi o wyjaśnienia dotyczące sprawy przeciwko M. Kraśnemu – w jakim sądzie prowadzona była sprawa, dlaczego zakończyła się ugodą.
Radny J. Kiciński:
1. jak wygląda kalendarium imprez na czas majowego weekendu (1-3 maja b.r.),
2. czy wiadomo coś na temat kolejnej transzy środków na stypendia,
3. co z certyfikatem Przejrzystej Gminy.
W. Kotowski ( głos z sali):
1. ustosunkował się do wyborów samorządowych w 2002r. oraz do aktualnej sytuacji politycznej w Gminie,
2. kiedy zostanie wyremontowany chodnik przy banku BZ WBK (ul. Niepodległości)?
3. skrytykował zachowanie niektórych radnych w Kościele pw. Św. Jadwigi,
Zwrócił się również imiennie do pani radnej K. Kałużnej:
1. czy wynik finansowy Spółki Komunalnej bilansuje?
2. czy Spółka na bieżąco płaci zobowiązania?
3. czy został opracowany program restrukturyzacji Spółki Komunalnej?

Radny J. Pabierowski zadał pytania:
1. Jak daleko zaawansowane są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
2. Jakie inwestycje prowadzone są na terenie po Cukrowni, ile osób może znaleźć zatrudnienie po ich zatrudnieniu?
3. Na jakim etapie są rozmowy z „Akwawitem”?

Jan Wojciechowski (głos z sali) – w mieście jest nieporządek, brak zieleni, kwiatów. Swojego czasu było inaczej. Zajmował się tym Zakład Zieleni . Uważam, że aktualnie gospodarka zielenią prowadzona jest źle (nieprawidłowości przy sadzeniu drzew, krzewów i przy ich pielęgnowaniu). Wzywa do poprawy i podjęcia konkretnych działań w tym zakresie.

W. Kotowski (głos z sali) – odniósł się do problemów sportu na terenie gminy. Pan Chałupka nie jest w stanie sam niczego dokonać. Należy jakoś kolektywnie się tym zająć.

Radny A. Dworkiewicz – do sportu wkradła się polityka. W odniesieniu do rozliczenia dotacji dla „Pogoni” – kto wymyślił, że nie mogą być w ramach dotacji rozliczone wydatki poniesione przed jej przyznaniem? Klub wydał od stycznia do kwietnia 13.000,0-zł., a dotacji nie ma i z czego to będzie pokryte.
Dlaczego np. w Górze dotacje są przyznawane w ratach miesięcznych? Sądzę, że trzeba opracować regulamin w tej sprawie.

Odpowiedzi p. Burmistrza K. Grabki na pytania:
- radnego St. Kowalczyka:
2. w zakresie spraw sądowych – sprawa M. Kraśnego – za niesłuszne zwolnienie.
Żądanie strony było następujące: odszkodowanie w wysokości 3 miesięcznych poborów oraz opłacenie kosztów zastępstwa procesowego (razem ok. 20 tys.zł.). W wyniku 2 rozpraw pojawiła się propozycja ugody. Zaproponowałem odszkodowanie w wysokości 1 miesięcznej pensji bez opłacania przez Gminę zastępstwa. Niedawno pojawiło się orzeczenie sądu w podobnej sprawie, którego warunki były inne (na korzyść pracownika), niż zaproponowane przeze mnie .
- radnego J. Pabierowskiego:
1. do sierpnia przedstawimy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy, w następnej kolejności m.p.z.p. dla obszaru miasta Wschowy i częściowo Przyczyny Dolnej. Nie ma gwarancji, że ta druga cześć będzie do końca roku.
2. inwestycje na terenie Cukrowni: ok. 18 ha poprzedni właściciel firma Nordzucker sprzedała szwedzkiemu koncernowi Stena (przewozy promowe i recycling). We Wschowie ma powstać zakład zajmujący się recyklingiem. Wpływ na dokonanie zakupu miał fakt, że teren ma bocznicę kolejową oraz bliskie połączenie z hutą w Głogowie. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących planowanego zatrudnienia. Wiemy, że w początkowej fazie zatrudnionych zostanie ok. 30 osób.
3. Inwestycja „Akwawitu” (duża gorzelnia produkująca komponenty do biopaliw) – w strefie aktywności gospodarczej. Jesteśmy na finiszu negocjacji. Zostały wybrane 3 lokalizacje, spośród których zostanie wyłoniona ostateczna. Nasza oferta jest w ścisłej trójce. Słabą stroną lokalizacji jest zaopatrzenie w gaz. Docelowe zapotrzebowanie inwestycji na gaz dwukrotnie przewyższa zużycie gazu przez mieszkańców miasta. Konieczne byłoby wybudowanie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia łączące Strefę z ciągiem głównym. Jest zapewnienie ze strony PGNiG , że jeśli odbiorca potwierdzi planowane zapotrzebowanie , to gazociąg zostanie wykonany. Koszty inwestycji zostałyby podzielone pomiędzy dostawcę gazu i Inwestora.
Dodatkowo prowadzone są rozmowy z francuską firmą zajmującą się obróbką drewna zainteresowaną rozpoczęciem inwestycji na terenie byłego Ponar-Remo. W tej kwestii jest już wstępna decyzja. Działalność ma być rozpoczęta jeszcze w tym roku. Wstępne zatrudnienie ma być na poziomie 30 osób, docelowo 100 osób.
- p. J. Wojciechowskiego – nie podziela wielu jego spostrzeżeń, natomiast zleci Wydziałowi RO sprawdzenie sytuacji.
- radnego A. Dworkiewicza – jak dotychczas nie było żadnych problemów klubu z rozliczaniem dotacji, dopiero pojawiły się w tym roku. Przepisy ustalające sposób przyznania dotacji i rozliczenia dotacji nie są lokalnym wymysłem, ale wynikają z przepisów zmienionej ustawy. Klub, będąc stowarzyszeniem, otrzymuje od gminy dotacje na wykonanie zadań gminy, a nie całej działalności klubu. Warunkiem uzyskania nowej dotacji jest rozliczenie poprzednio otrzymanej. M. Strózik – pracownik komórki kontroli wewnętrznej zgłosiła zastrzeżenia co do rozliczenia klubu Pogoń. Do dnia dzisiejszego klub nie uzupełnił rozliczenia. Burmistrz poinformował, że sprawą klubu Pogoń zajęła się Policja, która zabezpieczyła kserokopie faktur.

- Na pytania radnego J. Kicińskiego odpowiadzał Zastępca Burmistrza A. Nowicki:
Właśnie w tych dniach wpłynęła II transza środków na stypendia z przeznaczeniem na wypłaty za miesiąc marzec i kwiecień, w łącznej wysokości 230 tys. zł, z czego 5% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne.

- na kolejne pytanie radnego J. Kicińskiego Sekretarz J. Bojarski:
Mamy potwierdzenie, że Gmina Wschowa pomyślnie zakończyła akcję i otrzymała certyfikat. Czekamy na fizyczne przekazanie go do siedziby Gminy.

- na kolejne pytania radnego J. Kicińskiego odpowiadał Dyrektor Domu Kultury we Wschowie J. Lisiak:
Kalendarium najbliższych imprez kulturalnych we Wschowie:
- 29.04 – 01.05.2006r. Mistrzostwa Polski modeli kartonowych, 7 konkurs o puchar Burmistrza . W chwili obecnej przyjazd potwierdziło ponad 60 wystawców z ok. 350 modelami. Są to zawody rangi eliminacji do Mistrzostw Świata, które odbędą się w terminie 25.06. – 02.07.2006r. w Dubrowniku.
- 30.04 – otwarte dni mistrzostw w Hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 we Wschowie,
- 30.04 – Festyn „ Nad stawami”,
- 03.05 – Festyn Akcji Katolickiej na Pl. Kosynierów,
- 08.05 – Festyn harcerski – w obrębie murów miejskich.

Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej L. Marciniak poinformował zebranych o nowej wystawie z eksponatami z plany filmowego „Starej Baśni”. Rozpoczęcie w dniu 12.05.2006r. , planowany jest przyjazd reżysera Jerzego Hoffmana.
Kierownik BPR I. Mieżowiec – w imieniu Dyrektora Szkoły w Lginiu zaprosił wszystkich zebranych na festyn organizowany przy SP w Lginiu w dniu 30. 04. b.r.
Radny St. Kowalczyk – odniósł się do informacji Burmistrza o ugodzie w sprawie z powództwa M. Kraśnego – może warto było poczekać na rozstrzygnięcie sądu. Być może powód sprawę by przegrał.

Radna K. Kałużna odniosła się do pytań skierowanych pod jej adresem przez p. W. Kotowskiego. Stwierdziła, że nie czuje się osobą kompetentną do udzielania odpowiedzi w zakresie zadanych pytań.
p. W. Kotowski – on jedynie zadaje za pośrednictwem p. Radnej pytania, których sam bezpośrednio zadać nie może.

Radny A. Dworkiewicz – kto i na jakiej podstawie wydał dokumenty złożone przez klub poza gminę.
Burmistrz K. Grabka – składane wraz z rozliczeniem kopie dokumentów są własnością gminy. Wydane zostały przez M. Strózik Policji na podstawie „postanowienia o zatrzymaniu rzeczy”. Burmistrz odczytał pismo Policji o zatrzymaniu dokumentów.
W odniesieniu do konkursu na Dyrektora OSiR. Konkurs na to stanowisko nie został rozstrzygnięty. Pan Chałupka w chwili obecnej jest pełniącym obowiązki Dyrektora.
Radny A. Dworkiewicz – kto zakwestionował dokumenty rozliczenia dotacji.
Zastępca Burmistrza A. Nowicki – zgodnie z umową dotację uzyskaną w 2005 roku należało rozliczyć do dnia 31.01.2006. Czekaliśmy na rozliczenie Pogoni dwa miesiące dłużej. Rozliczeniem zajmowała się p. Inspektor z Kontroli Wewnętrznej, która stwierdziła, że wśród faktur przedłożonych do rozliczenia są wystawione z datą wcześniejszą niż data przyznania dotacji.
Burmistrz K. Grabka – dokumenty klubu złożone przy rozliczeniu dotacji są jawne. Były w urzędzie dwie osoby, które zażądały wglądu do faktur (klubu Pogoń) i zostały im one udostępnione.
Radca Prawna złożyła wyjaśnienia dotyczące jawności dokumentów w świetle ustawy o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady F. Grzyb przypomniał zgromadzonym radnym, że termin składania oświadczeń majątkowych upływa w dniu 30 kwietnia b.r.
Radny A. Dworkiewicz – pytanie do p. Radczyni – czy wydatki poniesione w styczniu można pokryć ze środków z dotacji przyznanej w kwietniu tego samego roku.
Radca Prawny K. Ławecka – nie można.

Ad. 10 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XL Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb

Protokołowała
M. WilczakData publikacji: 2006-06-08 18:57:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa