Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLI/06

P r o t o k ó ł Nr XLI/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 7 czerwca 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych (nieobecny radny Fabian Grzyb – nieobecność usprawiedliwiona).

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).
F. Baśczyn zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad poprzez zmianę kolejności punktów porządku: punkt 5 (Informacje o przygotowaniu do sezonu letniego 2006r. Domu Kultury, OSiR, ZHP i Komendy Powiatowej Policji we Wschowie) jako 4, a obecny 4 pkt. (Informacja o promocji Gminy) jako 5.
Radni w wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za) przyjęli proponowaną poprawkę.
Następnie w wyniku głosowania radni jednogłośnie (20 głosów za) przyjęli zmieniony porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Informacje o przygotowaniu do sezonu letniego 2006r. Domu Kultury, OSiR, ZHP i Komendy Powiatowej Policji we Wschowie
5.Informacja o promocji Gminy.
6.Debata na temat sportu w Gminie Wschowa.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa
2)udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów
3)rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza
4)udzielenia upoważnienia do występowania w imieniu Rady Miejskiej we Wschowie w
postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp
5)zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
2.Interpelacje i zapytania radnych.
3.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
4.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
5.Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto protokół z XL Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2006r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym ( materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Dyskusji nie było.

Ad.4 Informacje o przygotowaniach do sezonu letniego:
1.Informacje Ośrodka Sportu i Rekreacji, Domu Kultury, Komendy Chorągwi ZHP im. J.Meissnera – zawarte są w materiałach załączonych do protokołu.
2.Komenda Powiatowa Policji we Wschowie – informacje przedstawił p. E. Lebedyński. W nadchodzącym sezonie będzie obsada stała , w miarę potrzeb uzupełniana przez funkcjonariuszy dojeżdżających – letniego posterunku w Lginiu. Więcej funkcjonariuszy, w porównaniu z rokiem ubiegłym, będzie oddelegowanych do zapewnienia porządku na drogach. Dodatkowo w tym zakresie będą uruchomione patrole na terenie Gminy.
Radny S. Kowalczyk – pytanie do Dyrektora DK – J. Lisiaka – na czym polega współorganizacja dożynek powiatowych.
J. Lisiak – udostępniamy nieodpłatnie sprzęt nagłaśniający wraz z obsługą, ponadto będą występowały zespoły z Domu Kultury.
Więcej pytań radni nie zadali.

Godzina 1435- przewodniczący obradom F. Baśczyn zarządził przerwę w obradach.

Wznowienie obrad nastąpiło o godzinie 1615 , w chwili rozpoczęcia na Sali obecnych 11 radnych.

Ad.5 Informacja o promocji Gminy.
Przedstawił ją Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Gminy Ireneusz Mieżowiec. Poinformował dodatkowo o projektach dotyczących zatrudnienia w porozumieniu z przedstawicielami firm ze Szwecji i Szkocji.

Na Sali obecnych 19 radnych ( nieobecny radny W. Przybycień i F.Grzyb).

Radny St. Kowalczyk – materiał jest bardzo ciekawy. Jednakże nacisk położono na plany przyszłe, zbyt mało informacji o tym co było. Ma dodatkowo zarzut natury formalnej. Wszystkie materiały z Biura Promocji oznaczone są logiem z trzema wieżami. Czy na używanie takiego logo przez Biuro Promocji nie powinna wyrazić zgody Rada? Ponadto ma pytanie – czy Biuro promocji jest odrębną instytucją? Bo na wielu dokumentach Biura nie ma oznaczeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Dodatkowo – pytanie do Pani Skarbnik – w jakiej wysokości są środki na promocję Gminy oraz ile kosztuje zatrudnienie 4 pracowników w Biurze Promocji.
Kierownik BPR I. Mieżowiec – budżet Biura Promocji opiewa na 60 tys. zł. Natomiast logo z trzena wieżami nie jest oficjalnym znakiem Biura, występuje jedynie na naszych dokumentach wewnętrznych i jako „ chwyt reklamowy” na materiałach promocyjnych Gminy.
Radna K. Kałużna – Biuro Promocji jest jednym z wydziałów Urzędu Miasta i Gminy .
Radny St. Kowalczyk – tego typu „znaki rozpoznawcze” powinny być ujmowane w statucie. Ja osobiście odbieram Biuro Promocji jako odrębną instytucję.
Radna K. Kałużna – poprosiła o opinię w tej sprawie radcę prawnego.
Radny St. Kowalczyk – ponownie poprosił o podanie wysokości kosztów zatrudnienia 4 pracowników w Biurze Promocji.

Ad. 6 Debata na temat sportu w Gminie Wschowa.
Przewodniczący Komisji Oświaty R. Stolarski poinformował o debacie na temat sportu, która odbyła się na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych w dniu 5 czerwca 2006r.
Wnioski wypracowane na posiedzeniu Komisji:
Uważamy, że niepotrzebnie zostało zlikwidowane stanowisko ds. sportu w UMiG, jedna osoba winna odpowiadać za współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie sportu , organizacji zawodów itp. na terenie Gminy,
Brak jest harmonogramu imprez sportowych na terenie gminy w danym roku,
Dodatkowo osoba , o której mówiłam wcześniej, mogłaby prowadzić stronę internetową , poświęconą zagadnieniu sportu w Gminie i odpowiadać za jej aktualizację,
Należy rozważyć możliwość organizacji zawodów szczebla powiatowego, jak również zmienić sposób rozgrywania, zwłaszcza finałów zawodów – w dni wolne od pracy bądź po godzinach szkolnych,
Gmina posiada znaczne osiągnięcia, zwłaszcza w sportach lekkoatletycznych. W ogólnym rankingu gmin w województwie lubuskim, Wschowa zajęła 3 miejsce. Pracowały na to osiągnięcie Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy Osowa Sień, Kub z Gimnazjum nr 2 oraz Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”,
Boiska przy Gimnazjum nr 2 nie są prawidłowo przygotowane,
Należy w pewien sposób zobligować wszystkie szkoły z terenu Gminy do uczestnictwa w zawodach międzyszkolnych (w ubiegłym roku w żadnej z imprez nie uczestniczyły SP w Konradowie i SP w łysinach.)
Należy zastanowić się nad wypracowaniem specjalnego systemu wynagradzania nauczycieli – trenerów, których podopieczni zdobyli medale, tytuły mistrzowskie w zawodach rangi krajowej. Również powinna zostać ustanowiona nagroda dla sportowca osiągającego wyniki na arenie krajowej.
p.o. Dyrektora OSiR – P. Chałupka – jestem inicjatorem powstania Rady Sportu. Uważam, że przy tak rozbitym i rozdrobnionym środowisku sportowym – powstanie takowej rady jako organu opiniotwórczego i konsultacyjnego jest bezsprzecznie konieczne. (materiał do debaty na temat sportu w Gminie Wschowa – w załączeniu)
Radny A. Dworkiewicz – nawiązał do kwestii dotacji dla klubów sportowych. Środki są przekazywane do dyspozycji klubów zbyt późno – przecież kluby działają bez przerw i środki na działalność potrzebna jest już od stycznia. Odnosząc się do rady sportu, stwierdził, że powinna ona liczyć 5-6 członków, a nie 18 – co stwarza niepotrzebne konflikty.
Radny St. Kowalczyk - kto ma tworzyć radę sportu, z jakich przedstawicieli. Przecież jest koordynator sportu szkolnego, czy w takim przypadku konieczne jest tworzenie stanowiska koordynatora ds. sportu masowego. Ponadto, w odniesieniu do klubu „Pogoń”. Ostatnio słyszymy o tym, że klub nie dostał dotacji. Po pierwsze chcę poznać przepisy, które uniemożliwiły klubowi uzyskanie dotacji w roku bieżącym. Sądzę, że powinniśmy również zastanowić się, w jaki sposób „możemy pomóc klubowi”.
P. Chałupka – w sprawie rady sportu – w założeniach 10 % działalności rady – to opiniowanie, pozostałe 90% - to działania zmierzające do poprawienia kondycji sportu na terenie Gminy.
Zastępca Burmistrza A. Nowicki – w sprawie przepisów prawnych, na podstawie których nie udzielono dotacji klubowi „Pogoń” – przedstawił jeszcze raz zasady udzielania dotacji w Gminie Wschowa oraz odniósł się do ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Radna K. Kałużna – poinformowała, że:
radny A. Dworkiewicz wystąpił z klubu radnych ”Inicjatywa Samorządowa” na własną prośbę,
rady sportu działają w wielu ościennych gminach, w takich radach zasiadają poza działaczami – przedstawiciele lokalnego biznesu – sponsorzy oraz osoby z kręgu sportu – działacze na emeryturze itp.
wyraża zdumienie opinią o złym stanie nawierzchni na boiskach przy Gimnazjum nr 2. Przecież w projektach było pełnowymiarowe boisko spełniające odpowiednie normy, a teraz jest już w złym stanie?
Radny St. Kowalczyk składa wniosek o umożliwienie zabrania głosu osobom z publiczności.
Wiceprzewodniczący Rady F. Baśczyn – poddał wniosek pod głosowanie. Radni przyjęli go jednogłośnie.
W. Kotowski ( z Sali) – uważa, że 22 osoby w radzie ds. sportu to za dużo. Ponadto do tej pory właściwie o sporcie jako takim nie rozmawiano, a jedynie o tym, kto komu dał lub nie dał dotacji.
Radny St. Kowalczyk - pełnowymiarowe boisko powstaje zgodnie „ z zasadami sztuki” i on to rozumie. Jednakże ma pytanie, czy termin realizacji inwestycji jest sztywno narzucony i nie może wyjść poza 31 grudnia b.r. Nie lepiej byłoby przesunąć termin i ponownie rozważyć szczegóły techniczne i planistyczne inwestycji.
Zastępca A. Nowicki – radny St. Kowalczyk zgłosił bardzo dobry wniosek, jednakże w przypadku tej konkretnej inwestycji termin nie może być dłuższy niż do 31.12.
Radny A. Dworkiewicz – Pan A. Nowicki przekazał informacje, że klub „Pogoń” nie rozliczył się z dotacji uzyskanej w roku 2005, bo jął w nim wydatki sprzed dnia umowy o dotację - zwraca się do p. Czesława Kuppe o potwierdzenie, że od jego klubu przyjęto jednak dokumenty dotyczące wydatków sprzed dnia podpisania umowy.
Cz. Kuppe – od klubu ”Jedynka” przyjęto wszystkie dokumenty, natomiast nie zostały przyjęte do rozliczenia rachunki z miesięcy 01-03. 2005r., czyli sprzed daty podpisania umowy.
Zastępca A. Nowicki – nie można z dotacji pokryć wydatków poniesionych przed uzyskaniem dotacji.
Radna K. Kałużna – uważa, że dyskusja jest niepotrzebnym „odbijaniem piłeczki”. Dyskutujemy na temat jednego klubu, to nie jest debata na temat sportu w Gminie.
Burmistrz K. Grabka – zwróci się do Komisji Rewizyjnej o to, by zbadała sprawę udzielenia i rozliczenia dotacji dla klubu sportowego „ Pogoń”.
Radny St. Kowalczyk – prosi, żeby pomóc klubowi „Pogoń” – aby dotacja została udzielona.
Zastępca A. Nowicki – zgodnie z prawem możemy jej udzielić, ze strony Urzędu nie ma złej woli.
Radny A. Naskręt – ze sprawozdania wynika, że 12 klubów uzyskało dotacje, ile prawidłowo się rozliczyło?
Zastępca A. Nowicki – 12 otrzymało, 11 rozliczyło się prawidłowo. Gdybyśmy formalistycznie podchodzili do sprawy, to przyjęlibyśmy rozliczenie tylko 1 klubu w terminie do 31.01. – klub z Osowej Sieni. Pozostałym wyznaczono dodatkowe terminy na usunięcie wad w rozliczeniach.
Radny A. Dworkiewicz – kluby realizują zadania dla społeczeństwa, nie są klubami prywatnymi.
Radny St. Kowalczyk – sport jest najlepsza promocją Gminy, a tu mamy do czynienia z czystą formalistyką.
Burmistrz K. Grabka – nie możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z jednej strony z bezdusznym urzędem, a z drugiej z wolontariuszami sportowymi. Urzędnicy wykazują bardzo dużo dobrej woli w tej kwestii. Większość klubów rozliczyła się w terminie.

Wrócił radny W. Przybycień, salę opuścił radny J. Pabierowski , obecnych 19 radnych

Do tej pory nie ogłosiliśmy dodatkowego konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacja czeka. Został przedłużony termin na rozliczenie klubu „Pogoń” z uwagi na zabezpieczenie rachunków przez Policję.
Sołtys J. Przezbór – co jest z drużynami ze wsi. Nie ma żadnych rozgrywek.
P. Chałupka – OSiR planuje zorganizowanie po 15 czerwca organizację zawodów gminnych, finał ok. 1 lipca.
Zastępca A. Nowicki – wsie organizują turnieje, rady sołeckie mają swoje środki – więc spokojnie mogą takowe rozgrywki organizować. My pomożemy, np. damy sędziego.
Radny W. Brzechwa – czy na pewno SP w Konradowie i Łysinach nie brały udziału w żadnych zawodach międzyszkolnych.
Cz. Kuppe (koordynator sportu szkolnego) - zorganizowane były 32 lubuskie imprezy masowe, w żadnej z nich wymienione szkoły nie brały udziału. Kalendarz imprez sportowych został przekazany p. Burmistrzowi, p. Zastępcy oraz p. Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.
W. Kotowski (z sali)– twierdzi, że ok. 3,5 roku temu był u p. Burmistrza w grupie 15 osób z prośbą o utworzenie rady sportu, wtedy nie było woli politycznej.
Radny A. Naskręt prosi o przerwanie tej dyskusji.

Ad. 7 Podjęcie uchwał:
Na Sali obecnych 16 radnych.
1.Projekt uchwały druk nr 391 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (16 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XLI/400/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wschowa.
2.Projekt uchwały druk nr 392 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów. Dyskusji nie było W wyniku głosowania – jednogłośnie (16 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XLI/401/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów.
3.Projekt uchwały druk nr 393 w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (16 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XLI/402/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 marca 2006r. na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
4.Projekt uchwały druk nr 394 w sprawie udzielenia upoważnienia do występowania w imieniu Rady Miejskiej we Wschowie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.
Na Sali obecnych 17 radnych.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania 16 głosami za, przy braku wstrzymujących się i braku głosów przeciw,- radny St. Kowalczyk nie brał udziału w głosowaniu – radni podjęli uchwałę nr XLI/403/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia do występowania w imieniu Rady Miejskiej we Wschowie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.
5.Projekt uchwały druk nr 395 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
Radny St. Kowalczyk – 200 tys. zł. – jako zabezpieczenie nieruchomości przy Pl.Farnym, która uległa spaleniu. Czy nie jest to przedwczesna decyzja? Czy nie lepiej najpierw zastanowić się, co dalej z przeznaczeniem tego budynku i wyliczyć związane z tym kwoty?
Składa wniosek formalny – aby 200 tys. nie uruchamiać z paragrafu dotyczącego dochodów z czynszów, a uruchomić rezerwę budżetową w wysokości wstępnie 50 tys.
Radna K. Kałużna – odnosi wrażenie, że radny z jakichś względów boi się tego zapisu i koniecznie chce uruchomienia rezerwy. Ona osobiście ma pełne zaufanie do p. Skarbnik.
Radny St. Kowalczyk – wiemy, że należy wstępnie zabezpieczyć budynek przed dewastacją, ale nie wiemy dokładnie, ile środków będziemy potrzebować na odtworzenie budynku, nie wiedząc jakie ma być jego przeznaczenie.
Radny A. Naskręt – część mieszkalna budynku zostanie odbudowana, pozostała część zabezpieczona.
Burmistrz K. Grabka – z oględzin Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynika, że rozbiórce może podlegać jedynie część po byłym PSS, nie dotyczy to części mieszkalnej.
Uwzględnienie wniosku radnego Kowalczyka – to odłożenie wydatkowania środków czasie. Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie umożliwi jak najszybsze wyremontowanie części mieszkalnej.
Radna K. Kałużna prosi o rozważenie kwestii przyszłego przeznaczenia tej nieruchomości.
Radny St. Kowalczyk – domaga się ekspertyzy na ten budynek – by nie powtórzyła się sytuacja ul. Pocztowej.
Radny Dworkiewicz – podkreśla, że jako radny niezależny również uważa, że kwota 50 tys. zł jest wystarczającą na początek działań związanych ze spalonym budynkiem.
Radny J. Kiciński – nie mamy rozeznania, nie wiemy, czy wszystko było należycie zabezpieczone. Były głosy, by wcześniej część niemieszkalną właściwie zabezpieczyć. Prosi o podanie terminu wykonania ekspertyzy.Przychyla się do wniosku radnego Kowalczyka.
Radna J. Pawłowska – wie, że zabezpieczenia były , były zamurowane okna.
Radny A. Naskręt – najważniejszą kwestią jest ekspertyza, ma nadzieję, że bez niej p. Burmistrz nie nakaże jakichkolwiek prac. Natomiast to, czy podejmiemy dziś uchwałę z wstępnym zapisem 50 tys. , czy 200 tys., jest sprawą drugorzędną.
Radny St. Kowalczyk – uważa, że po pierwsze w tym kształcie uchwały nieprawidłowe jest źródło finansowania tego zadania, a ponadto musimy mieć więcej czasu na rozpoznanie problemu.
Składa wniosek formalny,by na ten cel przeznaczyć 50 tys. z rezerwy budżetowej (wartość rezerwy – 60 tys. zł.).

Przerwa w obradach pomiędzy godziną 1840 a 1850 .
Po wznowieniu obrad na Sali obecnych 17 radnych.

Radny A. Naskręt prosi o wyjaśnienie, czy te środki będą przeznaczone na zapłacenie ekspertyz i zabezpieczenie dachu od strony ul. Bema.
Burmistrz K. Grabka potwierdził.
Pod głosowanie poddano wniosek radnego St. Kowalczyka w sprawie przeznaczenia na zabezpieczenie spalonego budynku przy Pl. Farnym – 50 tys. z rezerwy ogólnej budżetu gminy.
W wyniku głosowania 5 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się – wniosek nie został przyjęty.
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały w pierwotnym kształcie. W wyniku głosowania 9 głosami za, przy 6 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XLI/404/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny J. Kiciński – w sprawie odciążenia bądź wyłączenia z ruchu samochodów ciężarowych – ul. Niepodległości. W roku 2003 i 2004 dużo mówiło się , że UMiG doprowadzi do zakazania lub ograniczenia ruchu ciężarowego na tej trasie. Faktycznie do dziś nic w tym kierunku nie zrobiono. Prosi o wyjaśnienia.

Ad. 9 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz K. Grabka – potwierdził, że mieszkańcy ul . Niepodległości zwracali się z problemem ruchu samochodów ciężarowych. Odbyły się spotkania z zarządcą tej drogi. W chwili obecnej jest bardzo małe prawdopodobieństwo zmiany organizacji ruchu samochodów ciężarowych na tym odcinku. Sama sprawa zostanie ponownie zbadana i odpowiedź dla p. radnego J. Kicińskiego zostanie przygotowana na piśmie.

Ad. 10 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny J. Kiciński przedstawił informacje o ciągu dalszym akcji przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Wschowa.
W miesiącach I-IV złożono 98 wniosków o stypendia szkolne. Wszystkie zostały rozpatrzone i przyznane.
W miesiącu VI’06 zostaną rozpatrzone wnioski o zapomogi losowe.
Radny J. Kiciński przypomniał zasady rozliczenia otrzymanych stypendiów.
Radny F. Baśczyn – odczytał pismo w sprawie nadania którejś z ulic we Wschowie imienia Jana Pawła II.
Radny St. Kowalczyk – radni nie zostali poinformowani o tym, że wiceburmistrz był pracownikiem do dnia 31.05.2006r.
Ponadto spytał, jakie działania zostały podjęte, by pompy w oczyszczalni w Osowej Sieni nabrały właściwej mocy, bo urządzenie aktualnie tam pracujące nie spełniają tych wymogów. Czy nie okaże się to przeszkodą w oddaniu oczyszczalni w wyznaczonym terminie.
W. Kotowski (z sali):
W jakim trybie została wypowiedziana umowa o pracę Marka Kraśnego?
Sprawa ul. Pocztowej – inwestycja publiczna – jaka firma wykonywała inwestycję i ile faktycznie wydano pieniędzy?
Spółka Komunalna – czy w wyniku restrukturyzacji nie będzie zwolnień w Spółce, z czego Spółka zamierza spłacić 1 mln. pożyczek, a z jakich środków karę?
W parkach i na skwerach jest bałagan – kto utrzymuje porządek?
Radny St. Kowalczyk – pytanie dotyczy sprawozdania Burmistrza:
Powstał nowy Referat ds. gospodarki lokalowej – czy zwiększyły się etaty?
Przetarg na modernizację plaży w Lginiu – przetarg został rozstrzygnięty – dlaczego podzielono to na 2 zadania.
Ile kosztuje zatrudnienie 4 osób w Biurze Promocji?
Radny A. Dworkiewicz – prosi o informację na temat zatrudnienia p. P. Chałupki.
Radny W. Brzechwa – droga w Konradowie – zrobiona „ na rynku” i nigdzie dalej. Co z resztą?
27 maja 2006r. odbyły się zawody powiatowe straży pożarnych , nie starczyło środków na nagrody dla seniorów.
p. T. Stasiak (Z SALI) – należy zaktualizować stronę internetową – przy OSiR – jako dyrektor nadal figuruje p. Zbigniew Lewandowski.

Odpowiedzi udzielał Burmistrz K. Grabka:
- Radnemu St. Kowalczykowi:
Ogólnie zaprasza pana radnego do urzędu, gdzie zawsze może uzyskać na bieżąco informacje na interesujące go tematy,
Sprawa P. Marka Kraśnego odbyła się w trybie zgodnym z przepisami prawa,
Sprawa oczyszczalni w Osowej Sieni – odpowiedź zostanie przekazana na piśmie – są to sprawy na tyle szczegółowe, że w tym momencie nie jest w stanie ich przedstawić,
Podział zadania w Lginiu wynikał z dwutorowości działania, które obejmowało różne zakresy i branże.
- Pan W. Kotowski został poproszony o sformułowanie zapytań na piśmie. W takim samym trybie zostanie udzielona odpowiedź na interesujące go kwestie.
- Radnemu A. Dworkiewiczowi – p. P. Chałupka pełni obowiązki dyrektora OSiR do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia nowego konkursu.
- Radnemu W. Brzechwie – uwagi radnego dotyczące remontów dróg zostaną przekazane do Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości. Przede wszystkim był to remont cząstkowy, a nie remont generalny.
Sprawa środków na nagrody na zawodach powiatowych nie dotyczy gminy. Inaczej rzecz się ma z zawodami gminnymi.
- Panu. T. Stasiakowi – sprawa jest oczywista, strona zostanie natychmiast uaktualniona.
- Radnemu St. Kowalczykowi :
Utworzenie referatu nie będzie wiązało się z dodatkowym zatrudnieniem.
4 osoby zatrudnione w Biurze Promocji to koszt rzędu 8.096,- brutto miesięcznie.
Jeśli chodzi o wydatki na administrację – wg. rankingu z Gazety Lubuskiej, przeliczając wydatki na administrację na 1 mieszkańca Gminy – Wschowa ma jedne z najniższych wydatków (jest przedostatnia – najniższe są w gminie Nowa Sól). Dodatkowo wydatki administracyjne w 2005 roku były badane przez Komisję Rewizyjną i oceniono, że są one racjonalnie wydawane.
Radny St. Kowalczyk – prosi o podanie kosztów wynagrodzeń w ujęciu rocznym, ponieważ wtedy ujmowane są trzynastki. Dodał, że problem kosztów sprowadza się do efektów pracy za określone wynagrodzenie – koszty w Biurze Promocji są niewspółmiernie wysokie do osiąganych efektów (przykład: wyblakła od roku tablica informacyjna na rynku)
W. Kotowski – prosi o odpowiedź w czasie przed następną sesją.
Burmistrz K. Grabka – jeśli zapytania zostaną złożone na piśmie - to obiecał, że udzieli w tym czasie odpowiedzi.

Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XLI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.



Protokołowała M. Wilczak


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie

Franciszek Baśczyn



Data publikacji: 2006-08-28 13:26:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa