Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLII/06

P r o t o k ó ł Nr XLII/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 czerwca 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 16 radnych (nieobecnych 6 radnych)

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (16 radnych).
Radni w wyniku głosowania – jednogłośnie (16 głosów za) przyjęli porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja dotycząca realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa.
5. Informacja o stanie oświaty w Gminie Wschowa.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
4) zmiany Uchwały nr XVII/196/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30.12.1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
5) udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
6) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Wschowa za I półrocze
7) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.
8) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie (16 głosów za) przyjęto protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 7 czerwca 2006r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Dyskusji nie było.
Przybył radny St. Kowalczyk – na Sali obecnych jest 17 radnych.

Ad.4 Informacja dotycząca realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa
Informację dotyczącą realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa przedstawił Burmistrz K. Grabka ( materiał w załączeniu).
Radny St. Kowalczyk – myśli, że Gminie Wschowa potrzebny jest lepszy program. Efekty, które zostały założone w strategii, nie zostały osiągnięte.
Radna K. Kałużna – w odniesieniu do pkt. 6 celów strategicznych (6. Stworzenie warunków do zachowania istniejących zakładów pracy i powstawania nowych)- ma pytanie, ile nowych zakładów w tym czasie przybyło, ile zakończyło działalność , jak odniosło się to do liczby zatrudnionych?
W odniesieniu do pkt. 2 celów strategicznych (2. Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy) – twierdzi, że należy rozpocząć od edukacji dzieci i młodzieży.
Radny J. Kiciński – w odniesieniu do pkt.4 celów strategicznych (4. Zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla mieszkańców ) – w tym kontekście należy podjąć zdecydowane działania w związku z ruchem samochodów ciężarowych przez centrum – ul. Niepodległości.
W związku z pkt. 8 (8. Zahamowanie odpływu mieszkańców i przyciąganie nowych ) – zwrócił uwagę na dysproporcję w kwotach wydatkowanych np. ogólnie na modernizację i remonty – 17.442,- a budowę oświetlenia ulicznego przy kaplicy – 24.332,- Nie skomentuje wysokości kwot.
Burmistrz K. Grabka :
- zadeklarował że w związku z problemem ruchu samochodów ciężarowych – radnemu J. Kicińskiemu odpowiedź zostanie udzielona na piśmie,
- jeśli chodzi o podane kwoty to wspólnota mieszkaniowa wygospodarowała powyższą kwotę na remonty i Gmina podjęła temat modernizacji budynków.

Ad. 5 Informacja o stanie oświaty w Gminie Wschowa.
Treść informacji radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Radny St. Kowalczyk – materiał został przygotowany w szerokim zakresie. Wynika z niego, że środki na utrzymanie bazy są wystarczające. Wyniki egzaminów szóstych klas wskazują na tendencję, że im mniejsza szkoła, tym słabsze osiągnięcia. Uważa, że wyniki demograficzne nie powinny kończyć się na roku 2005. Związane jest to z problemem corocznie zmniejszającej się liczby dzieci we wszystkich oddziałach. Może ponownie pojawić się problem utrzymania szkół wiejskich. Jest zadowolony z otrzymanego materiału – możemy teraz przymierzyć się do przyjęcia strategii oświatowej.
Radny J. Kiciński – Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole w Szkołach Podstawowych nr 1
i 2 we Wschowie oraz w obu wschowskich gimnazjach. Uważa, że możemy być zadowoleni z wykształconej kadry, z ilości prowadzonych zajęć pozalekcyjnych (płatnych i niepłatnych). Godne uwagi są osiągnięcia naszych gminnych szkół.
Radna K. Kałużna – problem finansowania oświaty ma wymiar ogólnokrajowy. Wydatki w naszej gminie na oświatę wyniosły w 2002r. 12,52 mln.zł., a w 2006 planuje się je na poziomie 15,29 mln zł. Oznacza to, że wydatki w tym dziale wzrosły o 3,3 mln. natomiast subwencja pozostała na niezmienionym poziomie. Można powiedzieć, że subwencja nie starcza nam na opłacenie kadry nauczycielskiej (250 etatów, w tym 73 nauczycieli dyplomowanych i 127 nauczycieli mianowanych).
Radny St. Kowalczyk – pochwala trafne uwagi radnej Kałużnej, jednakże szkoda, że pani Krystyna nie pokusiła się o wyciągnięcie wniosków.
Radny F. Grzyb – brakuje mi w materiale przeliczenia poniesionych kosztów na 1 ucznia w poszczególnych szkołach.

Ad. 6 Podjęcie uchwał.
1) Projekt uchwały druk nr 396 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa. Wprowadzenia do studium dokonał p. Błażej Mulczyński – architekt. Podkreślił, że bardzo ważną kwestią jest współgranie między studium i planami zagospodarowania przestrzennego. Celem nadrzędnym jest określenie polityki przestrzennej w ramach gospodarki przestrzennej. Studium jest jedynym, kompleksowym opracowaniem dla Gminy. Dotyczy kierunków rozwoju różnych dziedzin m.in. mieszkalnictwa, turystyki czy komunikacji.
Radny F. Grzyb – na pytanie, jakie jest to studium otrzymałem odpowiedź, że zostało ono przygotowane dobrze.
Radny St. Kowalczyk zadał pytania:
- ile miejsc w planie jest przeznaczonych na usługi cmentarne,
- czy grunty przyległe do obecnych terenów leśnych będą zalesione,
- jaka część gruntów w skali gminy przeznaczona jest pod zalesienie.

Rada Miejska wyraziła zgodę – jednogłośnie – na udzielenie głosu osobie z publiczności.
W. Dokurno (z sali) – w odniesieniu do złożonego wniosku Zareządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju i Starostwa Powiatowego – czy w Studium został ujęty i wydzielony teren pod strzelnicę.
B. Mulczyński odpowiedział:
– teren przeznaczony pod usługi cmentarne (ZC) znajduje się na końcu Nowych Ogrodów ,
po prawej stronie,
- zalesienia zostały uwzględnione „na wniosek” – dopuszczamy zalesienia jedynie bezpośrednio przy granicy obecnych obszarów leśnych.
Radny St. Kowalczyk proponuje, by umożliwić rolnikom zalesianie również działek nie przylegających bezpośrednio do terenów leśnych o klasie gleby od V klasy.
Podobnego zdania jest również radny F. Baśczyn.
Radny St. Kowalczyk złożył wniosek formalny o zmianę zapisu w treści studium – poprzez ujęcie gruntów rolnych klasy V i VI , nie przylegających bezpośrednio do terenów leśnych – jako zdatnych pod zalesienie.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (17 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni przyjęli wniosek formalny.
B. Mulczyński – udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące strzelnicy. Nie będzie ona mogła być zlokalizowana w Parku Wolsztyńskim, ponieważ jest to obszar leśny. Na terenie gminy są wyznaczone inne tereny usługowe, gdzie mogłaby zostać zlokalizowana, np. na Kaczych Dołach.
Radny F. Grzyb – czyli studium nie przewiduje lokalizacji strzelnicy w Parku Wolsztyńskim?
B. Mulczyński – nie przewiduje.
Radny St. Kowalczyk – wnioskuje, żeby w Studium na terenie Parku Wolsztyńskiego dopisać – teren przeznaczony pod strzelnice (US – tereny sportowe).
B. Mulczyński – zapis zostanie dokonany.
Burmistrz K. Grabka – nawiązał do obowiązujących dość restrykcyjnych i zmiennych przepisów w tym zakresie. Zapis, który wprowadziliśmy – umożliwi lokalizację strzelnicy w parku, jednakże nie zagwarantuje jej utworzenie, ponieważ park jest terenem leśnym którego właścicielem są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo we Włoszakowicach. To właśnie oni będą mieć decydujące zdanie.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (17 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa.
2) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały druk nr 397 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (17 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLII/406/06 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
3) Projekt uchwały druk nr 398 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przedstawił Przewodniczący. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 17 głosów za przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLII/407/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
4) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały druk nr 399 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/196/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30.12.1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 17 głosów za przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLII/408/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/196/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30.12.1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
5) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały druk nr 400 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (17 głosów za przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLII/409/06 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
6) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały druk nr 401 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Wschowa za I półrocze. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 17 głosów za przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLII/410/06 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Wschowa za I półrocze.
7) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały druk nr 402 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o. Przewodniczący obrad odczytał wniosek radnych z trzech Komisji stałych Rady Miejskiej z posiedzenia wspólnego, które odbyło się w dniu 27.06.2006r. – na tej podstawie zmieniono zapis w wyniku autopoprawki w § 1.
Radna B. Awsiukiewicz – złożyła wniosek formalny o umożliwienie zabrania głosu przez Prezesa Spółki Komunalnej Romana Żaczyka.
R. Żaczyk – dział wodociągów korzystał z tych nieruchomości. Od 2000r. , kiedy przeniesiono dział wodociągów do nowo wybudowanej oczyszczalni - Spółka użytkuje jedynie kilka garaży. Proponuję sprzedać tę nieruchomość, samochody przenieść do garaży wybudowanych przy oczyszczalni.
Radny F. Baśczyn – środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości dotyczą § 1 pkt.3 – należy konkretnie zapisać na jaki cel zostaną przeznaczone.
Radna B. Awsiukiewicz – ten obiekt nie jest dozorowany, obiekty oczyszczalni są całodobowo monitorowane.
Radny St. Kowalczyk – gdzie postawicie samochody w czasie po sprzedaży nieruchomości, a przed wybudowaniem nowych garaży przy oczyszczalni? Uważa, że podejmując tę uchwałę, radni mogą stracić kontrolę nad sprzedażą nieruchomości przekazywanych Spółce.
Radny A. Dworkiewicz – to radni powinni decydować, czy sprzedawać składniki majątku gminnego czy nie.
Pod głosowanie poddano wniosek z Komisji Wspólnej z dnia 27 czerwca 2006r. , w wyniku głosowania (12 głosów za , 2 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się ) – wniosek został przyjęty.
Radca prawny D. Płociniczak – wyjaśnił kwestię wartości przenoszonego wkładu niepieniężnego.
W wyniku głosowania (11 głosów za, 4 głosy przeciw i 2 głosy wstrzymujące się) radni podjęli uchwałę z autopoprawką nr XLII/411/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.
8) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały druk nr 403 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
P. Skarbnik A. Benit wyjaśniła wprowadzone zmiany , dotyczące zadania – budowy drogi gminnej Lgiń – Hetmanice wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Lgiń w roku 2007.
Zostanie zrealizowany wniosek o środki z zewnątrz z Urzędu Marszałkowskiego – realizacja wniosków z listy rezerwowej.
Radny St. Kowalczyk – w odniesieniu do modernizacji Sali gimnastycznej w SP nr 2 zapytał , czydo modernizacji zostało ujęte zaplecze sali, czy tym samym będzie to modernizacja kompleksowa.
Radny A. Dworkiewicz – dział kultura i sport, boisko Dębowa Łęka – czy 405 tys. wystarczy na budowę ładnego boiska? Ponadto pyta o zasadność postawienia za 7 tys. tablicy informacyjnej z okazji rozgrywek o puchar Burmistrza.
Burmistrz K. Grabka – w zakresie robót w SP nr 2 nie ma kompleksowego zakresu. Jest to remont dachu, położenie nowej podłogi, wymiana okien , modernizacja ogrzewania – system nadmuchowy i malowanie ścian. We własnym zakresie Dyrektor ma pomalować zaplecze.
Natomiast w kwestii Dębowej Łęki – od strony młyna ma powstać część boiska wielofunkcyjnego.
Radny St. Kowalczyk – w odniesieniu do remontu SP nr 2 – Komisja Rewizyjna była tam na kontroli i stwierdziła, że przy takim zakresie robót – można było podciągnąć również do ich zakresu malowanie zaplecza. Proponuje, by zdjąć 80 tys. z zadania – droga wewnętrzna na ul. Moniuszki- i przeznaczyć je na malowanie zaplecza w SP nr 2. Wnioskuje o to po rozmowach i przekazanych uwagach przez rodziców uczniów SP nr 2.
Burmistrz K. Grabka – droga wewnętrzna przy ul. Moniuszki – ma zapewnić ciąg komunikacyjny. Chociaż z drugiej strony wniosek p. radnego Kowalczyka uważa za zasadny, chociaż wymagający dodatkowych kosztorysów- ale to jesteśmy w stanie zrobić. Proponuje by zostawić 20 tys. na budowę drogi.
Radny St. Kowalczyk – sprawę należy potraktować kompleksowo.
Radny F. Baśczyn – nie ma wycen – nie wiemy, ile to będzie kosztować.
Radny A. Dworkiewicz – prosi o udzielenie odpowiedzi na temat tablicy.
Burmistrza K. Grabka – tablicę postawiono przed międzynarodowymi zawodami motokrosowymi. Jest to tablica wielojęzykowa ( po polsku oraz w języku angielskim i niemieckim). Jest to jedno z działań zmierzających do unowocześnienia toru.
Więcej pytań radni nie zadali. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 7 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLII/412/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna B. Awsiukiewicz – kto odpowiada za porządek na działce pomiędzy ul. Polną i Kamienną? Dotychczasowy dzierżawca nie żyje.

Ad. 8 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz K. Grabka – wyjaśnię tę sprawę.

Ad. 9 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
W. Kotowski (z Sali) – odniósł się do odpowiedzi otrzymanej na wcześniej zadane pytania. Zadał pytanie, czy były zastępca Burmistrza został na 3 miesiące przywrócony do pracy?
Odpowiedzi dotyczące Spółki Komunalnej uznał za zbyt ogólne. Chciałby poznać strukturę zadłużenia Spółki wraz z terminami płatności i źródłami pokrycia. Dodatkowo apeluje o powołanie Komisji ds. rozliczenia dotacji w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na Sali obecnych 14 radnych.

Radny J. Kiciński – zgłasza wniosek formalny – by Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją z lat 2005 i 2006 klubów sportowych w zakresie dotacji.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (14 głosów za przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni przyjęli wniosek formalny w sprawie zajęcia się przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej sprawą dotacji przyznanych klubom sportowym w latach 2005 i 2006.
W. Dokurno (z Sali) – przedstawił informację na temat działalności LOK we Wschowie.
J. Wojciechowski (z Sali) – zaapelował o uregulowanie zegara – spóźnia się - oraz o uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic – zwłaszcza w obrębie ul. Obrońców Warszawy.
Radna K. Kałużna – odniosła się do wypowiedzi p. W. Kotowskiego.
Radna B. Awsiukiewicz – poinformowała o Społecznym Komitecie na rzecz pomocy poszkodowanym w pożarze (na Pl. Farnym w dniu 26.05.2006r.). Podziękowała Panoramie Leszczyńskiej i Gazecie Lubuskiej za zamieszczenie informacji o tym fakcie i podanie nr konta na który można wpłacać środki na pomoc pogorzelcom.
Burmistrz K. Grabka – W sprawie poprzedniego zastępcy Burmistrza nie mogło być mowy o „przywróceniu do pracy na 3 m-ce”, bo stosunek pracy istniał do chwili upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Poinformował też zgromadzonych o otrzymaniu certyfikatu akcji „Przejrzysta Polska”.
Dyrektor DK J. Lisiak – zaprosił wszystkich zebranych na Dni Wschowy , które odbędą się w terminie 30.06 – 01.07. na Pl. Kosynierów.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XLII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
/-/ Maria Wilczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Fabian GrzybData publikacji: 2006-09-17 08:53:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa