Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLIII/ 06

P r o t o k ó ł Nr XLIII/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 13 września 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych (nieobecni radni W. Brzechwa i J. Pabierowski).

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).
Burmistrz K. Grabka złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad w pkt.5 o projekt uchwały druk nr 413 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Radni jednogłośnie ( 19 głosów za ) przyjęli zaproponowane uzupełnienie.

Radni w wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za) przyjęli porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za I półrocze 2006r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa – strefa aktywności gospodarczej
2) zmiany Uchwały Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa
3) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
4) zmiany Uchwały Nr XV/176/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych
5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności
6) wyrażenia zgody na odpłatną zamianę nieruchomości
7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
8) użyczenia nieruchomości
9) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
10) utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie (19 głosów za) przyjęto protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym ( materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Burmistrz nawiązał również do tegorocznej suszy. Poinformował, że do protokołu zostaną dołączone informacje o zadaniach, które wykonała Gmina Wschowa.
Radny J. Kiciński – w sprawie umowy z obwodem Solecznikowskim na Litwie -pytał, czy zawarte w niej są zapisy o szeroko rozumianej wymianie.
Radny St. Kowalczyk :
- czy rolnicy po oszacowaniu strat w wyniku suszy – będą mogli ubiegać się o umorzenie 3 i 4 raty podatku rolnego,
- czym kieruje się Urząd przy przetargach na roboty budowlane – chodzi o rozstrzygnięte przetargi na remonty w szkole.
Odpowiedzi udzielone przez Burmistrza K. Grabkę:
– radnemu J. Kicińskiemu – Burmistrz odczytała treść umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Wschowa i obwodem Solecznickim (umowa w załączeniu),
- radnemu St. Kowalczykowi
– przed dożynkami odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym przekazano informację , że wnioski o umorzenie dwóch ostatnich rat podatku od osób, które je złożą– zostaną przychylnie rozpatrzone.
- przetargi były ogłoszone na zadania zaplanowane wcześniej,
Gimnazjum nr 1 – remonty zostały zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego,
Szkoła Podstawowa nr 2 – remont Sali gimnastycznej zostanie zakończony w październiku b.r.,
Przedszkole nr 5 – wymiana okien dotyczy pomieszczenia , w którym nie przebywają dzieci.

Godzina 1500 – przerwa pięciominutowa.

Radny St. Kowalczyk – w kontekście zapowiedzi funkcjonowania firmy STENA:
- czy recyclingowi podlegać będą odpady przywożone z zagranicy,
- czy i jak będzie odzyskiwany gaz freon,
- czy nie szykujemy sobie „bomby ekologicznej”?
Burmistrz K. Grabka – mamy do czynienia z bardzo ważnym wydarzeniem. We Wschowie zostanie zamontowana pierwsza w Polsce nowoczesna linia do odzyskiwania freonu. Wydanie pozwolenia na montaż i uruchomienie linii obwarowane jest szeregiem bardzo rygorystycznych przepisów unijnych. W założeniu freon będzie odzyskiwany we Wschowie, przewożony do Szwecji i tam spalany. Proces odzysku jest bardzo dokładnie monitorowany, przez specjalistyczne urządzenia. STENA na rynku międzynarodowym jest synonimem firmy dbającej o środowisko.
Przewodniczący Obrad F. Grzyb – potwierdza, że wyjaśniał tę kwestię w trakcie szeregu spotkań – i zapewniano go, że ma być to recycling bezpieczny.
Radny St. Kowalczyk – nawiązał do działalności firmy ZEFAM i jej negatywnych skutków, ma nadzieję, że firma STENA nie będzie funkcjonować w ten sposób.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za I półrocze 2006r. przedstawił przewodniczący Komisji radny Jan Kiciński (materiał w załączeniu). Dodatkowa informacja dotyczyła kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie dotacji udzielonych klubom sportowym działającym na terenie Gminy Wschowa.
Radny St. Kowalczyk – chciałby odnieść się do sprawy Klubu „Pogoń” , ponieważ uważa, że radni zostali wprowadzeni w błąd. Wszystkie kluby powinny być traktowane na równi. Zgodnie z przepisami karą za niewłaściwe wykorzystanie dotacji jest jej zwrot. Natomiast „Pogoń” została ukarana w ten sposób , że nie podpisano z klubem umowy na bieżący rok, a co za tym idzie uniemożliwiono rozliczenia się z rachunków za okres od stycznia do sierpnia b.r. ( w przypadku „Pogoni”).
Radnym należą się słowa wyjaśnienia w tej kwestii.
Zastępca Burmistrza A. Nowicki – od momentu, w którym w tym roku rozliczył się Klub „Pogoń” – otrzymał bieżące dofinansowanie.
Radny St. Kowalczyk – podtrzymał stwierdzenie, że Kluby wywiązały się w pełni ze swoich obowiązków, jedynie ich sprawozdania miały pewne mankamenty.
Burmistrz K. Grabka – poinformował, że od momentu kiedy sprawozdanie Klubu „pogoń” zostało przyjęte przez Inspektora ds. Kontroli Wewnętrznej p. Magdalenę Strózik – środki zostały przekazane klubowi.


Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projekt uchwały druk nr 404 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie zaprezentował Główny Specjalista ds. planowania przestrzennego Błażej Mulczyński.
Na Sali obecnych 18 radnych ( wyszedł F. Grzyb)
Radni uwag nie zgłosili.
W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIII/413/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
2) projekt uchwały druk nr 405 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa. Wprowadzenia dokonał Burmistrz K. Grabka . Zwrócił uwagę na zmianę sposobu pozyskania środków na zadanie zawarte w pkt. IV pakt.4 „Budowa drogi gminnej Lgin – Hetmanice wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Lgiń”. Chodzi o kwotę 474,8 tys. zł.- jako udział środków zewnętrznych.
Na salę wrócił radny F. Grzyb – obecnych 19 radnych.
PRL jest programem strategicznym, podlega modyfikacjom. Burmistrz chciałby, by po przyjęciu zmiany zawartej w projekcie uchwały, jeszcze w miesiącu wrześniu Komisja Majątku i Budżetu Gminnego w porozumieniu z pozostałymi komisjami wypracowała ostateczny kształt tego programu.
Radny St. Kowalczyk – na Komisji Rolnictwa podjęliśmy dyskusję w kwestii przyjrzenia się temu programowi. W programie jest wiele zadań , których jego zdaniem w ogóle nie powinno tam być ( np. Kolegium Pojezuickie, które uległo spaleniu).
Sołtys wsi Lgiń P. Kusyk – odniósł się do fatalnego stanu nawierzchni drogi w Lginiu.
Radny St. Kowalczyk – uważa, że nie powinniśmy podejmować tej „fikcyjnej” uchwały.
Radna K. Kałużna – dokonała wizytacji tej drogi wraz z radnym E. Kobierskim. Uważa, że remont jest konieczny i problemy z uzyskaniem odpowiedniej liczby środków nie spowodują skreślenia tego zadania.
Radny A. Naskręt – podjęcie tej uchwały ma zagwarantować drogę do pozyskania środków z zewnątrz.
Przewodniczący F. Grzyb – wydanie 1.008,6 tys. zł. z własnych środków będzie ciężkie.
Radny St. Kowalczyk – wobec tego proponuje zamianę kwot – udział własny na udział środków zewnętrznych ( rok 2007).
Burmistrz K. Grabka – wyjaśnił kwestię, że składając wniosek określamy tylko wysokość zaplanowanych środków.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw i 6 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XLIII/414/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa.
3) projekt uchwały druk nr 406 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw i 0 głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIII/415/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
4) projekt uchwały druk nr 407 w sprawie zmiany Uchwały nr XV / 176 / 04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIII/416/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV / 176 / 04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych.
5) projekt uchwały druk nr 408 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności.
Radny A. Naskręt ( Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie) - poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 1643 mieszkania. W odniesieniu do tej liczby – składa wniosek o poparcie wysokości bonifikaty w wysokości 80%.
Radny St. Kowalczyk – mówimy o środkach, które uszczuplą nasz budżet. Prosi by projektem tej uchwały zajęła się przyszła rada – aby nie traktować tej sprawy w kategoriach kampanii przedwyborczej. Ponadto uważa, że w uchwale powinno znaleźć się odniesienie również do osób fizycznych.
Radna K. Kałużna – jaki to będzie miało wpływ na koszt wykupu gruntu przez lokatora.
Radny A. Naskręt – większego znaczenia to nie ma., ponieważ również w tej chwili lokatorzy płacą w czynszu udział wieczystego użytkowania.
Radna K. Kałużna – kto ponosi koszty przekształcenia.
Radny A. Naskręt – koszt wyceny gruntu poniosła Spółdzielnia.
Radny St. Kowalczyk – ma prośbę by taki mechanizm bonifikaty zastosować również w odniesieniu do osób fizycznych.
Burmistrz K. Grabka – podkreślił, że w chwili obecnej kompetencję Rady pozwalają podjąć uchwałę w takim kształcie, jaki przedstawiono radnym Natomiast uważa, że powinno nagłośnić się sprawę możliwości korzystania z mechanizmu bonifikat przez osoby fizyczne.
Radny St. Kowalczyk – to możemy, czy nie podjąć globalną uchwałę.
Radca prawny D. Płociniczak – jesteśmy w posiadaniu rozstrzygnięć nadzorczych takich globalnych uchwał np. przez WSA w Poznaniu.
Radna K. Kałużna – ma jednak wątpliwości do uchwały w proponowanym kształcie. Proponuje, by oprócz nagłośnienia samego fakty możliwości starania się o bonifikatę w Internecie i w Informatorze – zamieścić również konkretne informacje – jakie warunki musi spełnić osoba fizyczna by starać się o bonifikatę.
Pod głosowanie został poddany wniosek radnego A. Naskręta. Stosunkiem głosów 16 za, 3 wstrzymujące się i 0 przeciw radni przyjęli wniosek.
W wyniku głosowania 16 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności.
Przewodniczący ogłosił przerwę pomiędzy 1705 a 1715 .
Po wznowieniu obrad na Sali obecnych jest 18 radnych ( nieobecny radny J. Kowalczyk)

6) projekt uchwały druk nr 409 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną zamianę nieruchomości. Radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 18 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIII/418/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną zamianę nieruchomości.
7) Projekt uchwały druk nr 410 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Dyskusji nie było . W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 18 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
8) Projekt uchwały druk nr 411 w sprawie użyczenia nieruchomości. Radni jednogłośnie ( 18 głosów za) podjęli uchwałę nr XLIII/420/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie użyczenia nieruchomości.
9) Projekt uchwały druk nr 412 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa w 2006 roku. Wprowadzenia dokonał Burmistrz K. Grabka. Zwrócił uwagę na kwotę 40 tys. zł., które Gmina otrzyma z Powiaty Wschowskiego.
Radny St. Kowalczyk – w kontekście pomocy od Powiatu nawiązał do wcześniej prowadzonych rozmów na temat dróg prowadzących do Ratusza. Może należałoby zaproponować przejęcie tych dróg Starostwu. Poruszył również sprawę konkursu na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu. Uważa, że powinniśmy tak ustalać warunki konkursu, by dać równe szanse wszystkim klubom funkcjonującym na terenie, ponieważ w kształcie obecnym mogą o realizację zadania ubiegać się właściwie dwa kluby.
Radny A. Dworkiewicz – znów mamy do czynienia z „fikcją”. Przecież niektóre kluby wydały już całość środków na swoją działalność. Przykładem może być klub „Trops”.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania , stosunkiem głosów 16 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się radni podjęli uchwałę nr XLIII/421/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa w 2006 roku.
10) projekt uchwały druk nr 413 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za ) radni podjęli uchwałę nr XLIII/422/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.
• Radny J. Kiciński – pytanie do Dyrektora L. Marciniaka – o aktualne losy monografii Wschowy.
• Radna B. Awsiukiewicz – zgłasza bardzo zły stan słupów telefonicznych na ulicy Polnej, jak również rowu deszczowego, który od bardzo długiego czasu nie był ani koszony, ani czyszczony.
• Radny B. Jarzyna – ma zapytanie od działkowców, do kogo należy droga za cmentarzem komunalnym w kierunku drogi do Osowej Sieni (połączenie z drogą powiatową) oraz zgłasza zasypanie rowu przy tej drodze.

Ad. 7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz K. Grabka udzielił odpowiedzi na pytania :
• Radnej B. Awsiukiewicz – ul. Polna jest to droga powiatowa. Sprawę skierujemy do Starostwa.
• Radnemu B. Jarzynie – Wydział Planowania Inwestycji i Nieruchomości zbada tę sprawę.

Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej L. Marciniak – monografia Wschowy zmierza ku końcowi . Do końca września otrzymamy od prof. Drozdowskiego ostatni rozdział I tomu i zostanie on przekazany prof. Szulcowi.

Ad. 8 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący obrad F. Grzyb poinformował o uchyleniu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Radca Prawny D. Płociniczak – wyjaśnił przyczyny stwierdzenia nieważności tej uchwały. Nawiązał do funkcjonowania dwóch zakładów w Gminie Wschowa, które obsługują mieszkańców w tym zakresie.
Radny J. Kiciński – kieruje prośbę do Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Gminy I. Mieżowca o pomalowanie rycerzy ustawionych w parku przy PKS. Podziękował również za plan miasta, który znajduje się na wschowskim Rynku .
Podziękował również p. P. Chałupce za prace włożone przez OSiR w zakresie utrzymania czystości na basenie.
Radny A. Naskręt – stwierdził, że są problemy z wywózką śmieci przez Spółkę w momencie gdy zaczynają się psuć samochody. Zwrócił również uwagę, że na placach zabaw należy ustawić regulaminy, w których wyraźnie będzie napisane, że dzieci do określonego wieku nie mogą przebywać na placu bez opieki dorosłych.
Radna K. Kałużna – popiera stanowisko radnego A. Naskręta. Dodatkowo chciała zwrócić uwagę na to że śmieci są wywożone zbyt rzadko oraz na fakt, że w wielu przypadkach do kontenerów „przypisanych” jest zbyt wielu użytkowników. Jeśli nadal będą przestoje w wywozie śmieci może grozić nam plagą szczurów.
Osoba z publiczności W. Kotowski – w swoim wystąpieniu odniósł się do następujących kwestii:
- wystąpienia Burmistrza K. Grabki w czasie dożynek powiatowo-gminnych w Dębowej Łęce,
- dokonań Burmistrza w czasie jego kadencji,
- długu Gminy Wschowa,
- źródeł, z których mają pochodzić brakujące środki (1 mln. zł.) na drogę,
- odniósł się do wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – dotacji otrzymanych przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Wschowa.
Radny St. Kowalczyk:
– zwrócił uwagę, że nie pierwszy raz nie uczestniczą w posiedzeniach sesji naczelnicy wydziałów, kierownicy, czy dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych. Nie ma komu zadawać pytań,
- w sprawie wywozu nieczystości – wsie są zawalone odpadami, nikt nie wywozi kontenerów z plastikami i szkłem. W okresie letnim Lgiń wyglądał tragicznie,
- uważa, że inwestycja na plaży w Lginiu jest nietrafiona,
- chce wiedzieć, jaki jest poziom aktualnego zadłużenia Spółki Komunalnej oraz jaki jest poziom zobowiązań Spółki np. z tytułu nadgodzin pracowników,
- co się dzieje z pogorzelcami z Placu Farnego we Wschowie,
- kto przyjął program na remonty mieszkań komunalnych (polegających m.in. na wymianie okien na plastikowe), które otrzymają mieszkańcy Gminy – a przeprowadzane przez Gminę na jej koszt,
- co dalej z budynkiem przy Pl. Farnym,
- jaki jest aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie, na jaką kwotę opiewa miesięczny fundusz płac, ile jest podpisanych umów zleceń, ilu jest stażystów.
Radna B. Awsiukiewicz – zaprasza wszystkich na Dni Recyclingu. W dniu 26 września br. o godz. 10.00 odbędzie się w Sali Gotyckiej seminarium poświęcone problemom recyclingu. Równocześnie w tym samym dni zaplanowana jest zbiórka zużytego sprzętu AGD i elektrycznego. Ponadto, jako przewodnicząca Komitetu pomocy dla pogorzelców poinformowała, że Komitet oficjalnie zakończył zbiórkę funduszy. Zebrano ok. 7 tys. zł. W przyszłym tygodniu zbiorą się członkowie komitetu i zaplanują sposób podziału zebranych funduszy.
Radny F. Baśczyn – poinformował, że od poniedziałku ( 18.09) w Wydziale Rolnictwa będą wydawane protokoły z oszacowania strat w uprawach polowych spowodowanych suszą.
Radny A. Dworkiewicz – czy ustawa o wolontariacie mówi, że kluby mają rozliczać otrzymaną dotację od dnia podpisania umowy.
Radny St. Kowalczyk – czy dopłaty suszowe realizowane przez OPS są uzależnione od wysokości dochodów osób starających się – czy należą się każdemu , kto spełni warunek, że ma oszacowane straty , potwierdzone odnośnym protokołem.
Osoba z publiczności J. Wojciechowski – odniósł się do wydawnictw „Wschowa i Ziemia Wschowska w literaturze”, „Spacerkiem po Wschowie” i do monografii wschowskiej.
Osoba z publiczności U. Chudak – zaoferowała radnym miejsce w czasopiśmie „ Dzień dobry” na zareklamowanie swoich kandydatur w tegorocznych wyborach samorządowych.
Radny St. Kowalczyk – kto i jakim kosztem robił inwestycję na ulicy Działkowej i w Parku Wolsztyńskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz K. Grabka - w odniesieniu do ul. Działkowej – zrobiony był przetarg. Inwestycja była niezbędna z uwagi na stan niżej położonych gruntów – należało odprowadzić zbierającą się na niższych terenach wodę, natomiast inwestycja w Parku Wolsztyńskim była zapisana w budżecie gminy na ok. 15 tys. zł. Zadanie wykonywała Spółka Komunalna we Wschowie.
Do pozostałych kwestii Burmistrz udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.

Ad. 9

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej
M. Wilczak
Fabian GrzybData publikacji: 2006-11-08 09:00:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa