Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLIV/ 06


P r o t o k ó ł Nr XLIV/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 6 października 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.


Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych (nieobecni radni B. Awsiukiewicz, E. Marciniak ).
Otwarcie i stwierdzenie quorum:
Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).
Radni w wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za) przyjęli porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Wschowy
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3) wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości
4) wyrażenia zgody na odpłatną zamianę nieruchomości
5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują faktu odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
6) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wschowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
7) zmiany Uchwały Nr XLII/407/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
8) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
9) zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2006r.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Ad.1 Jednogłośnie (19 głosów za) przyjęto protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r.
Na salę przybyła radna E. Marciniak , w tej chwili jest obecnych 20 radnych.

Ad.3 Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania honorowego obywatelstwa Miasta Wschowy Księdzu Prałatowi Zygmuntowi Zającowi. Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezesowi Akcji Katolickiej St. Walnerowi który przedstawił działania księdza Prałata na rzecz społeczności Wschowy.
2) Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIV/423/06 z dnia 6 października 2006r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Wschowy.
Godzina 1430 .Przewodniczący obrad ogłosił piętnasto minutową przerwę.

Godzina 1445 . Koniec przerwy. Na Sali obecnych 17 radnych ( nieobecni W. Drzewiecki, J. Kowalczyk, T. Stępniak).

2) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie (17 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XLIV/424/06 z dnia 6 października 2006r. Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Na salę przybył radny W. Drzewiecki. Obecnych 18 radnych.

3) wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości. Projekt uchwały odczytał Przewodniczący F. Grzyb. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 18 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIV/425/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości.
Na salę przybyli radni T. Stępniak i J. Kowalczyk. Obecnych 20 radnych.

4) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną zamianę nieruchomości. Uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIV/426/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną zamianę nieruchomości.

5) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują faktu odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Radni nie zadawali pytań. W wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIV/427/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 października 2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują faktu odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wschowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania - jednogłośnie ( 20 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIV/428/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wschowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

7) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/407/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania - jednogłośnie (20 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLIV/429/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/407/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

8) Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
Radny St. Kowalczyk – dlaczego teraz dopiero „znaleziono” 180 tys. zł. na zakup samochodu dla Spółki.
Zastępca Burmistrza A. Nowicki – właśnie teraz widzimy wyraźną konieczność takiego zakupu, a równocześnie mamy możliwość dokonania odpowiedniej zmiany w budżecie.
Radny St. Kowalczyk – samochód należało zakupić w momencie tworzenia Spółki , a nie teraz.
Chciałby wiedzieć, ile Spółka dokłada do zakupu samochodu.
Przewodniczący F. Grzyb – pytanie do Prezesa Spółki – czy Spółka wnioskowała wcześniej o zakup samochodu oraz w jakiej wysokości Spółka partycypuje w zakupie.
Prezes Spółki R. Żaczyk – w momencie tworzenia Spółki wzięto pod uwagę konieczność „dosprzętowienia” Spółki. Zadań było wiele, realizujemy je po kolei. Zadania wynikające z podjętej uchwały o utrzymaniu czystości i porządku obligują nas do wykorzystywania sprzętu nowoczesnego spełniającego wymogi uwarunkowane aktualnymi przepisami, umożliwiającego segregację odpadów. Z uwagi na fakt, że potrzeby w tym zakresie są bardzo duże wystosowaliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu.
Przewodniczący F. Grzyb – poinformował radnych, że „żywotność” wysypiska śmieci w Tylewicach wyznacza data 31 grudnia 2006r., chociaż istnieją jeszcze możliwości przesunięcia terminu jego zamknięcia.
Radny St. Kowalczyk – tworzy się precedens – w zakresie udzielania dotacji jednemu ze stowarzyszeń (5 tys. zł.). W tym celu musimy zasilić się z rezerwy budżetowej.
Zastępca Burmistrza A. Nowicki- nie jest to działanie zaplanowane, nadal wszyscy uczymy się korzystać z przepisów ustawy o wolontariacie.
Radna Krystyna Kałużna – poinformowała zebranych o działalności Wschowskiej Orkiestry Dętej. Uważa, że nie powinniśmy być przeciwni udzielaniu pomocy właśnie tej orkiestrze.
Radny St. Kowalczyk – nie podważa celowości udzielenia pomocy, a jedynie procedurę przyznania środków „na wniosek” – bez ogłaszania konkursu.
Radna K. Kałużna – uważa, że nie ma sensu omawiać ponownie tego zagadnienia, przecież było dokładnie przedyskutowane na komisjach.
Radny A. Dworkiewicz – jest zbulwersowany tą sytuacja, ponieważ klub sportowy staje do konkursu, a poza tym może korzystać z przyznanych środków dopiero po podpisaniu umowy.
Z Sali wyszedł radny W. Brzechwa – obecnych 19 radnych.
Radny A. Dworkiewicz – prosi o wyjaśnienie, na co zostaną przeznaczone środki (5 tys. zł.) w dziale kultura fizyczna i sport.
Burmistrz K. Grabka – na organizację zawodów przez Klub Trops.
Na salę powrócił radny W. Brzechwa, obecnych 20 radnych.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania przy 11 głosach za, 9 wstrzymujących się i 0 przeciw radni podjęli uchwałę nr XLIV/430/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

3) zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Radny St. Kowalczyk – uważa, że ta zmiana prowadzi do rozdrobnienia zadań. Środki z obligacji w pierwszej kolejności winny być przekazywane na zadania duże, inwestycyjne. Chciałby wiedzieć, ile środków z wyemitowanych obligacji zostało już wykorzystane, a ile zostanie do końca roku.
Skarbnik A. Benit – na 2006r. zaplanowano emisję o łącznej wartości 2,7 mln. zł. Do dnia dzisiejszego wykorzystano środki na poziomie 0,4 mln. zł. Czyli do końca roku pozostaje 2,3 mln zł.
Radny St. Kowalczyk – na jakim etapie jest inwestycja – rondo koło Szkoły Muzycznej.
Z Sali wyszła radna J. Pawłowska – obecnych 19 radnych.
Burmistrz K. Grabka – w tej chwili decyzja jest poza nami. Nie jesteśmy właścicielem dróg
(GDDiAK, Starostwo), dokumentację przygotowuje Starostwo. Wiemy, że dokumenty o uzyskanie stosownych pozwoleń na prace zostały już złożone.
Więcej uwag radni nie wnieśli.
W chwili głosowania nad projektem uchwały na Sali obrad obecnych było 19 radnych.
W wyniku głosowania , stosunkiem głosów: 11- za, 8- wstrzymujących się i 0- przeciw – radni podjęli uchwałę nr XLIV/431/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym odczytał Burmistrz K.Grabka (materiał w załączeniu).
Radny St. Kowalczyk – w odniesieniu do uruchomionej linii komunikacyjnej w mieście, czyja to inicjatywa, czy w przyszłości przewiduje się wprowadzenie biletów ulgowych dla emerytów i rencistów itp.
Burmistrz K. Grabka – linia komunikacyjna powstała z inicjatywy mieszkańców miasta z okolic ul. Kazimierza Wielkiego oraz Dworcowej oraz Gazety Ziemi Wschowskiej. Ponieważ na terenie Gminy funkcjonuje wielu prywatnych przewoźników odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy i Starostwa oraz przewoźników. Na podjęcie zadania zdecydował się pan Józef Gwazdacz. Natomiast o żywotności komunikacji zadecydują sami mieszkańcy.
Przewodniczący F. Grzyb – już znacznie wcześniej były sygnały od mieszkańców, że taka komunikacja jest we Wschowie potrzebna. Natomiast czas pokaże, czy ona się przyjmie.
Więcej uwag do sprawozdania radni nie przedstawili.

Ad. 5 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2006r.
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2006r. ( materiał w załączeniu).
Radny J. Kiciński- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – komisja bardzo dobrze oceniła przygotowanie informacji o wykonaniu budżetu. Zwrócił szczególną uwagę na wykonanie zadań inwestycyjnych (materiał w załączeniu).
Radny St. Kowalczyk – prosi o informację na temat:
- inwestycji rozpoczętych w tym roku z terminem zakończenia w roku przyszłym,
- inwestycji rozpoczętych w tym roku, w umowach których termin płatności jest w roku przyszłym.
Burmistrz K. Grabka – w chwili obecnej nie ma umów zawartych przez Gminę z terminem płatności w roku przyszłym. W budżecie zapisana jest inwestycja z terminem realizacji w roku przyszłym , nie rozpoczęta – budowa ronda – ale prawdopodobnie ta inwestycja zostanie wykreślona.
Radna K. Kałużna – odniosła się do informacji o wykonaniu budżetu w odniesieniu do informacji zaprezentowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Ad. 6 Informacja o oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący obrad odczytał informację o oświadczeniach majątkowych Burmistrza i Przewodniczącego Rady oraz radnych Rady Miejskiej (materiał w załączeniu). Dyskusji nie było.

Ad. 7 W związku z nie zgłoszeniem interpelacji i zapytań przez radnych na bieżącej sesji Burmistrz nie udzielał odpowiedzi w tym zakresie

Ad. 8 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
W. Kotowski ( z Sali) ma pytania :
- do Prezesa Spółki Komunalnej – ile wynosi całkowite zadłużenie Spółki,
- na jakich zasadach będzie się odbywał wywóz nieczystości z centrum miasta,
- sprawa ławek przy Wieży Ciśnień w Parku Wolsztyńskim,
- do Pani Skarbnik – jaki jest aktualny poziom zadłużenia Gminy (jaka cześć zadłużenia powstała w trakcie tej kadencji),
- do Pani J. Pawłowskiej – środki zbierane na pomoc pogorzelcom – ile ich zebrano i w jaki sposób zostały podzielone.
Radny St. Kowalczyk – na poprzedniej sesji zadał mnóstwo pytań, czy dziś uzyska odpowiedź. Ponadto chciałby, korzystając z obecności przedstawicieli Spółki uzyskać informację na temat:
- ile wynosi zadłużenie Spółki wobec pracowników ( m.in. z tytułu nadgodzin),
- jaka jest „żywotność” składowiska w Tylewicach, z czego wynikają rzędne, które określają pojemność wysypiska
- kto wywozi pojemniki na odpady segregowane.
Radny W. Brzechwa:
- co dalej z drogami śródpolnymi,
- kiedy przewiduje się remont remiz strażackich.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz K. Grabka:
– w odniesieniu do pytań zadanych przez radnych B. Awsiukiewicz, B. Jarzynę i St. Kowalczyka na poprzedniej sesji – odpowiedzi udzielił na piśmie (materiał w załączeniu).
- w sprawie zadłużenia Spółki z tytułu nadgodzin – sprawa dotyczy pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który w myśl przepisów winien być zatrudniony w wymiarze 7 godz/dziennie, a nie 8. Sprawa została skierowana przez pracownicę do Sądu Pracy. Wartość roszczenia to ok. 10.000,-zł.
Prezes Spółki Komunalnej R. Żaczyk odniósł się do pytań zadanych przez p. W. Kotowskiego. Odpowiedź została przygotowana i podpisana przez Burmistrza.
- Spółka zaciągnęła kredyt w wysokości 700 tys. zł. Nie planujemy do końca roku zaciągania nowych kredytów.
- pozostałe zobowiązania Spółki z tytułów:
• spycharko-koparka – do spłacenia 100 tys. zł. ,
• wynagrodzenia za nadgodziny nadliczbowe – 10 tys. zł + odsetki,
- wywóz nieczystości z obrębu Rynku – zadanie realizuje Spółka,
- zadanie ustawienia ławek w Parku Wolsztyńskim zleciła Spółce Gmina.
- „żywotność” składowiska w Tylewicach – decyzją Starosty została ustalona do dnia 31 grudnia 2006r.
- co do sprawy rzędnych, okazało się że pryzma wysypiska jest źle ułożona i pozostałe wolne miejsca mogą zostać wykorzystane do przedłużenia egzystencji składowiska.
- kwestia recyclingu – Spółka odbiera posegregowane odpady. Na terenie miasta są ustawione 4 zestawy kontenerów (za 3 zapłaciła Gmina). Do tej pory zebrano ok. 30 ton szkła i tyle samo odpadów plastikowych.
Radna J. Pawłowska omówiła szczegóły akcji zbierania środków na pomoc pogorzelcom (zebrano ok. 7 tys. zł.) oraz sposób wykorzystania zebranych środków.
W. Kotowski – ponownie poprosił o podanie wysokości zadłużenia Spółki.
Prezes potwierdził wysokość 700 tys. zł.
Radny St. Kowalczyk zasugerował, że całość (ze wszystkich tytułów, a nie tylko ostatnio zaciągniętego kredytu) zadłużenia Spółki mieści się w granicach 1100 tys. zł.
Radny A. Dworkiewicz – prosi o odpowiedź w zakresie terminu rozliczania dotacji.
Radny St. Kowalczyk –czy nie przyjęcie sprawozdania z otrzymanej dotacji jest „karą” za nie podpisanie kolejnej umowy.
Zastępca Burmistrza A. Nowicki – do rozliczenia dotacji można przyjąć faktury wystawione po dacie podpisania umowy na przyznanie tej konkretnej dotacji.
Radny A. Naskręt – zasadnym jest skierowanie zapytania do radcy prawnego, czy źle złożone sprawozdanie wstrzymuje podpisanie umowy i udzielenie dotacji.
Radny J. Kiciński – czy dostaliśmy opinię środowiskową na część krajową obwodnicy – prosi o sprawdzenie i ewentualną interwencję.
Ad. 9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej
M. Wilczak
Fabian GrzybData publikacji: 2006-11-08 09:00:57 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa