Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLV/06

P r o t o k ó ł Nr XLV/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 26 października 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych (nieobecna radna Jolanta Pawłowska i radny Jan Pabierowski).

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).
Przewodniczący poinformował o przedłożonych wnioskach o zmianę zaproponowanego porządku obrad:
- wpłynął wniosek Burmistrza o wycofanie projektu uchwały na druku nr 430 w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Działania 3.2 ZPORR Budowa drogi gminnej Lgiń – Hetmanice wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Lgiń”,
- radny A. Naskręt – składa wniosek o wycofanie projektu uchwały na druku nr 426 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzteargowym na rzecz najemców,
Przybyła radna J.Pawłowska , na Sali obecnych 20 radnych.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Burmistrza, w jego wyniku – jednogłośnie 20 głosów za , radni przyjęli wniosek o wycofanie projektu uchwały na druku nr 430 w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Działania 3.2 ZPORR Budowa drogi gminnej Lgiń – Hetmanice wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Lgiń”.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego A. Naskręta, w jego wyniku – jednogłośnie 20 głosów za, radni przyjęli wniosek o wycofanie projektu uchwały na druku nr 426 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzteargowym na rzecz najemców.

Następnie radni w wyniku głosowania – jednogłośnie (20 głosów za) przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 – odcinek południowy
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
4) zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę
5) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
6) zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto protokół z XLIV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 października 2006r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym odczytał Burmistrz K. Grabka ( materiał w załączeniu).
Radny St. Kowalczyk – jakie kryteria, poza cenowymi, brane są pod uwagę przy przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Radny A. Dworkiewicz – dlaczego właśnie teraz została powołana Rada Sportu?
Burmistrz K.Grabka – podstawowym kryterium jest oczywiście cena, natomiast pozostałe wyszczególnione są w specyfikacji przetargowej.
Natomiast w odniesieniu do Rady Sportu – po prostu była taka potrzeba, powołanie jej leży w kompetencji organu wykonawczego gminy – Rada jest tworem opiniotwórczym, jej podstawową rolą jest doradztwo.

Ad.4 Podjęcie uchwał.
1) projekt uchwały druk nr 423 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 – odcinek południowy. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLV/432/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 – odcinek południowy.
2) projekt uchwały druk nr 424 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Przewodniczący poinformował o uzupełnieniu projektu uchwały o wniosek w sprawie sprzedaży dwóch kolejnych mieszkań w formie autopoprawki. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 20 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLV/433/06 Rady miejskiej we Wschowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3) projekt druk nr 425 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Radni nie wnieśli uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 20 głosów za , przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLV/434/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Przybył radny J. Pabierowski, na Sali obecnych 21 radnych.
4) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
Radny St. Kowalczyk – odniósł się do przetargu, który według niego nie powinien się odbywać teraz z uwagi na porę roku oraz zakres zadań. Więcej uwag radni nie zgłosili. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W chwili głosowania nad projektem uchwały na sali obrad obecnych było 21 radnych.
W wyniku głosowania, stosunkiem głosów: 21 - za, 0 - wstrzymujących się i 0 - przeciw – radni podjęli uchwałę nr XLV/435/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
5) projekt uchwały druk nr 428 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz K. Grabka. Najważniejszą zmianą jest zdjęcie zadania inwestycyjnego – budowa ronda przy Szkole Muzycznej o wartości 300.000 zł - z powodu braku kompletnej dokumentacji oraz wymaganych zezwoleń .
Radny W. Brzechwa – proponuje zmianę w dziale : bezpieczeństwo publiczne – ochrona przeciwpożarowa gdzie zaplanowano wydatki 15.000,- - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP – i podnieść je do kwoty 20. 000,-zł.
Radny St. Kowalczyk – odniósł się do kwestii zmniejszenia innych wydatków Gminy, które jego zdaniem jest konsekwencją nie oszczędności, a zdjęcia zadania inwestycyjnego.
Burmistrz zaproponował autopoprawkę – zwiększenie o 5 tys. wydatków na OSP, poprzez zmniejszenie wydatków przeznaczonych na obsługę długu publicznego
Radny St. Kowalczyk zapytał, jaka jest wysokość rezerwy budżetowej.
Burmistrz K. Grabka – 61 tys. złotych.
Radny St. Kowalczyk – na co są przeznaczane środki z rezerwy?
Burmistrz K. Grabka – przeznaczone są na pokrycie niezaplanowanych wydatków w budżecie do końca roku.
Projekt z autopoprawką został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 21 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XLV/436/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
6) zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dyskusji nie było. W chwili głosowania nad projektem uchwały na sali obrad obecnych było 21 radnych.
W wyniku głosowania, stosunkiem głosów: 21 - za, 0 - wstrzymujących się i 0 - przeciw radni podjęli uchwałę nr XLV/437/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad.5 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna K. Kałużna zachęca do przystąpienia do „ Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii” Szkolenia będą prowadzone przez FRDL w Zielonej Górze.

Ad.6 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz K. Grabka – potwierdził, że Gmina będzie uczestniczyć w tym programie.

Ad.7 Informacje:
Przewodniczący RM F. Grzyb – poinformował o informacji złożonej przez:
- Urząd Skarbowy we Wschowie na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych,
- Urząd Skarbowy w Nowej Soli na temat oświadczenia majątkowego pana J. Jankowskiego (Spółka Komunalna),
- Urząd Skarbowy w Lesznie na temat przedłożonych oświadczeń majątkowych Pani Skarbnik i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
(Materiał w załączeniu)

Ad.8 Wolne wnioski, zapytania:
Dyrektor Muzeum L. Marciniak – poinformował zebranych o „powrocie po 50 – letniej nieobecności” oryginalnych XVII- i XVIII - wiecznych obrazów, pochodzących ze Zboru Luterańskiego, przedstawiających czołowe postacie epoki reformacji dawnej Wschowy. Autorzy obrazów są nieznani. Dyrektor potwierdził ponadto, w świetle przeprowadzonych ekspertyz, doniosłość znalezisk w odsłoniętej w 2004r. krypcie ( m.in. jedynej w Polsce XVI wiecznej sukni żałobnej zachowanej w tak doskonałym stanie).

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Wschowie p. E. Lebedyński – podziękował radnym za przychylność i zgodę na partycypowanie w zakupie terenowego samochodu dla jednostki we Wschowie.
Radny W. Brzechwa – czy ten samochód również będzie dla jednostki w Sławie, czy samorząd sławski też się dokładał?
E. Lebedyński – samorząd sławski „ dołożył się” jedynie do Skody Octavii.
Radna J. Pawłowska – odczytała pismo z podziękowaniami dla Rady Miejskiej od wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie.
Dyrektor Domu Kultury J. Lisiak – podziękował Radnym za czteroletnią współpracę. Przy okazji zaprosił wszystkich zebranych na obchody Święta Niepodległości.
Radny J. Kiciński – podziękował członkom Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za współpracę.
Radny St. Kowalczyk – odniósł się do kwestii zabezpieczenia obrazów, bo jego zdaniem muszą być zapewnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ich ekspozycji.
Radna K. Kałużna – przyłączyła się do podziękowań za współpracę z innymi radnymi i komisjami rady.
Radny St. Kowalczyk – podsumował czteroletnią współpracę z pozycji” radnego opozycji”. Stwierdził, że nie była to łatwa droga, jakkolwiek wiele z uwag klubu , który reprezentuje, zostało uwzględnionych.
Radna B. Awsiukiewicz wyraziła podziękowania dla radnych Rady Miejskiej we Wschowie upływającej kadencji.
W. Kotowski (z Sali) – odniósł się do konkursów ogłaszanych dla klubów sportowych. Ponadto skierował pod adresem Zastępcy Burmistrza zapytanie, czy wszystkie kluby sportowe rozliczyły się z poprzednio uzyskanej dotacji?
Zastępca Burmistrza A. Nowicki – wszystkie kluby złożyły stosowne dokumenty rozliczeniowe.
Kolejno podziękowania za owocną czteroletnią współpracę złożyli radny B. Jarzyna, radna J. Pawłowska, Radny A. Naskręt oraz sołtys wsi Przyczyna Dolna A. Kuciewicz.
Burmistrz K. Grabka – odniósł się do swojej współpracy z radnymi wszystkich klubów. Przeprosił za swoje potknięcia i złożył życzenia powodzenia w nadchodzących wyborach.
Radny J. Pabierowski w imieniu pozostałych radnych Rady Miejskiej we Wschowie podziękował Przewodniczącemu Rady za sprawne prowadzenie sesji w czasie upływającej kadencji.
Przewodniczący Rady F. Grzyb – podziękował wszystkim współpracownikom.

Ad.9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XLV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej
M. Wilczak
Fabian GrzybData publikacji: 2006-11-30 13:15:15 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa