Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór kandydatówna wolnestanowisko pracy Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy

 

 

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy

w wymiarze czasu pracy – 1 etatu

 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

1.wykształcenie wyższe,

2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.obywatelstwo polskie,

5.bardzo dobra obsługa komputera, w tym programów środowiska MS Windows (Exel, Ms Office).

6.minimum 3-letni staż pracy w jednostce administracji publicznej na stanowisku kierowniczym,

7.minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoosobową grupą pracowników,

8.znajomość w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych, inwestorów,

9.dogłębna znajomość w obszarze procedur w zakresie:

planowania przestrzennego,

ochrony środowiska,

realizacji inwestycji gminnych,

 

Wymagania dodatkowe:

 

znajomość:

1.przepisów prawa samorządowego, postępowania egzekucyjnego w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego,

2.przepisów w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki lokalowej i nieruchomości, ochrony środowiska, inwestycji gminnych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Do podstawowych zadań należy:

koordynowanie, nadzorowanie i planowanie prac zespołów wchodzących w skład Wydziału Gospodarki Gminy tj.

- Zespołu ds. rolnictwa, ochrony środowiska i infrastruktury,

- Zespołu ds. dróg i inwestycji gminnych,

- Zespołu ds. planowania przestrzennego,

- Zespołu ds. gospodarki lokalowej i nieruchomości,

- Zespołu ds. środków zewnętrznych i komunikacji zewnętrznej,

- Zespołu ds. windykacji.

 

Wymagane niezbędne dokumenty:

 

-List motywacyjny ze zdjęciem,

-życiorys (CV),

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w jednostce administracji publicznej,

-kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowym w tym w zarządzaniu kilkunastoosobową grupą pracowników,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w miesiącu styczniu 2016r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Gminy w terminie do dnia 18 marca 2016r. - do godz. 14.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

 

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. W związku z powyższym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu do kontaktu.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2012r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.)

Wschowa, dnia 22 lutego 2016r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

 Danuta PatalasData publikacji: 2016-02-23 10:16:55 (2286 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa