Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

w Wydziale Gospodarki Gminy – Zespół ds. Planowania Przestrzennego

w wymiarze czasu pracy – 1 etatu

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.obywatelstwo polskie,

2.wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna lub architektura, urbanistyka

3.doświadczenie zawodowe:

staż pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym co najmniej półroczny na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym,

4.znajomość ustaw:

  • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • prawo budowlane,
  • o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami.

5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

6.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych zadań pracownika należeć będą m,in. sprawy z zakresu:

-ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-roszczeń finansowych wynikających z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

-prowadzenia procedury formalno-prawnej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-prowadzenia rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,

-prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką,

-archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

-List motywacyjny ze zdjęciem – własnoręcznie podpisany,

-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV) – własnoręcznie podpisany,

-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście,

-kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U z 2014r., poz. 1202 ze zm.)

-podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Terminy i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w terminie do dnia 23 września 2016r. - do godz. 14.00.

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.(liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wypłyną do Urzędu Miasta i Gminy po 23 września 2016r. po godz. 14.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.).

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści sowich danych oraz ich poprawiania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 we Wschowie, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wschowa, dnia 12 września 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

Danuta Patalas

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

w Wydziale Gospodarki Gminy – Zespół ds. Planowania Przestrzennego

w wymiarze czasu pracy – 1 etatu

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.obywatelstwo polskie,

2.wykształcenie wyższe o kierunku gospodarka przestrzenna lub architektura, urbanistyka

3.doświadczenie zawodowe:

minimum 5- letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym,

4.znajomość ustaw:

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

kodeks postępowania administracyjnego,

ustawy o samorządzie gminnym,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

prawo budowlane,

o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami.

5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

6.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych zadań pracownika należeć będą m,in. sprawy z zakresu:

-miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

-wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

--prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką,

-prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

-List motywacyjny ze zdjęciem – własnoręcznie podpisany,

-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV) – własnoręcznie podpisany,

-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście,

-kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U z 2014r., poz. 1202 ze zm.)

-podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Terminy i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w terminie do dnia 23 września 2016r. - do godz. 14.00.

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.(liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wypłyną do Urzędu Miasta i Gminy po 23 września 2016r. po godz. 14.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.).

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści sowich danych oraz ich poprawiania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie www.bip.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 we Wschowie, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

Wschowa, dnia 12 września 2016r

Danuta PatalasData publikacji: 2016-09-12 14:49:47 (808 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa