Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Aplikanta Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej

w wymiarze czasu pracy – 1 etatu

 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.co najmniej wykształcenie średnie,

2.obywatelstwo polskie,

3.ukończone 21 lat,

4.sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

6.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),

Wymagania dodatkowe:

1.podstawowa znajomość Ustawy o strażach gminnych oraz aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego,

2.dyspozycyjność,

3.odporność na stres,

4.umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,

5.umiejętność pracy w grupie,

6.prawo jazdy kat. B,

7.znajomość topografii gminy i miasta Wschowa,

8.podstawowa znajomość obsługi komputera.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych zadań należy:

1.ochrona porządku publicznego na terenie miasta i gminy Wschowa,

2.realizacja zadań i obowiązków nałożonych Ustawą o strażach gminnych i aktach prawa miejscowego.

Warunki pracy:

1.praca patrolowa na terenie miasta i gminy Wschowa,

2.praca zmianowa,

3.przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,

4.pierwsza umowa o pracę na czas określony do 12 miesięcy, w ramach którego odbędzie trzymiesięczną służbą przygotowawczą,

5.w ramach służby przygotowawczej przejdzie szkolenie podstawowe, które ukończyć musi egzaminem, zakończonym wynikiem pozytywnym.

Wymagane dokumenty:

-List motywacyjny ze zdjęciem – własnoręcznie podpisany,

-życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany,

-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kserokopia prawa jazdy,

-kserokopia książeczki wojskowej,

-kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,

-podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w miesiącu wrześniu 2016r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w terminie do dnia 18 października 2016r. - do godz. 15.00.

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. (liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie po 18 października 2016r. oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. W związku z powyższym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu do kontaktu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2012r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.).

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wschowa, dnia 04 października 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

Danuta PatalasData publikacji: 2016-10-05 10:44:27 (774 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa