Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych

 

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych

w wymiarze czasu pracy – 1 etatu

Umowa o pracę

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

1.wykształcenie wyższe

staż pracy w jednostkach administracji publicznej co najmniej 3-letni

2.znajomość ustaw:

ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie

o samorządzie gminnym,

kodeks postępowania administracyjnego,

statutu gminy,

3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Do podstawowych zadań należy:

1.powadzenie spraw związanych z:

coroczne przygotowywanie projektu uchwały w zakresie programu współpracy gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi,

przyjmowanie wniosków dotyczących przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym oraz przygotowywanie umów w zakresie udzielonych dotacji,

przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących stypendiów szkolnych,

prowadzenie ewidencji i współpraca ze stowarzyszeniami, których Gmina jest członkiem,

2.archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 

-List motywacyjny ze zdjęciem – własnoręcznie podpisany,

-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV) – własnoręcznie podpisany,

-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście,

-kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U z 2014r., poz. 1202 ze zm.)

-podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 

Terminy i miejsce składania ofert.

 

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w terminie do dnia 20 grudnia 2016r. - do godz. 15.00.

 

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.(liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wypłyną do Urzędu Miasta i Gminy po 20 grudnia 2016r. po godz. 15.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

 

 

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.).

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści sowich danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

 

Wschowa, dnia 07 grudnia 2016r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

 

Danuta Patalas

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2016-12-08 14:40:32 (858 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa