Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul Rynek 1, 67-400 Wschowa ogłasza nabór kandydata na stanowisko pracy:

 

                               Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów

 

                                      w wymiarze czasu pracy – 1 etat.

 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1. Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j.  z dnia 2016.06.24):

- jest obywatelem polskim, 

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

-posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. minimum pięcioletni staż pracy w księgowości w tym trzyletni staż pracy w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,

3. doświadczenie na stanowisku pracy kasjera, 

4.znajomość przepisów:

- ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2016, poz.1047 t.j.), 

- ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1870 t.j.),

- ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016,poz.710 t.j.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz.760 t.j.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010, Nr 208, poz.1375),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016, poz.1015 t.j.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U z 2014, poz. 1773 t.j.),

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz.U. z 2016, poz. 462 t.j.),

- Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 4 "Utrata wartości aktywów". Standard ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2012 r. poz. 15,

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

- umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS Office, 

- umiejętność obsługi sortera bilonu,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Do podstawowych zadań należy:

1.Prowadzenie spraw z zakresu księgowości zgodnie z Zakładowym Planem Kont w tym w szczególności prowadzenie księgowości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa:

a)bieżące księgowanie operacji finansowych zgodnie z wyciągami bankowymi,

b)uzgadnianie w okresach sprawozdawczych wpływów podatków z księgowością podatkową,

c) uzgadnianie w okresach sprawozdawczych wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.

c) uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych, w tym w szczególności: należności z tyt. dochodów budżetowych, odpisówaktualizujących należności, przychodów i kosztów finansowych,pozostałych przychodów i kosztów, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów,

2.Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami należności z tyt.:

a) mienia oddanego umowami na zarządzanie i administrowanie,

b) odprowadzenia ścieków,

c) Strefy Płatnego Parkowania.

3.Przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

- Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

4. Przygotowanie danych do sprawozdań finansowych:

-Bilansu,

- Rachunku zysków i strat,

- Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

5.Przeprowadzanie na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji składników aktywów i pasywów:

a) drogą potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należności i wyjaśnienia ewentualnych różnic,

b) drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i przeprowadzenia weryfikacji realnej wartości tych składników,

c) poprzez wyjaśnienie i rozliczenie w księgach rachunkowych tego roku, na który przypadał termin inwentaryzacji -wszystkich ewentualnych różnic stwierdzonych w toku jej przeprowadzania.

6. Zastępowanie na stanowisku pracy pracownika księgowości odpowiedzialnego za przygotowanie danych do sprawozdania z Rb-28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

7. Zastępowanie na stanowisku pracy kasjera.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

-List motywacyjny ze zdjęciem – własnoręcznie podpisany,

-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV) – własnoręcznie podpisany, 

-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe  (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście),

-kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902 t.j.),

-podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie  ”Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa” w terminie do dnia  22 maja 2017r. - do godz. 15.00.

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wypłyną do Urzędu Miasta i Gminy po 22 maja 2017r. po godz. 15.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 .t.j.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902 t.j.).

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 Wschowa, dnia 08 maja 2017r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Danuta PatalasData publikacji: 2017-05-09 08:23:17 (1091 odsłon)
- Sylwia Prętka-Szulc
tel.     e-mail: sylwia.pretka@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa