Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych 1/2 etatu


                                                 URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400  WSCHOWA
                                                      OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW NA STANOWISKO  PRACY

                                                 Podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
                                                                                           w wymiarze czasu pracy – ½  etatu
                                                                                                           Umowa o pracę
                  
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.wykształcenie wyższe,
 - staż pracy w jednostkach administracji publicznej co najmniej 4-letni,
 - zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego przynajmniej 1-go stopnia
2.znajomość ustaw:
 - o samorządzie gminnym,
 - kodeks postępowania administracyjnego,
 - o finansach publicznych,
 - statutu gminy,
3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych zadań należy:
1.powadzenie spraw związanych z:
- prowadzeniem archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy,
- ubezpieczeniem nieruchomości oraz mienia ruchomego pozostającego w zasobach
  gminnych,
- przygotowywanie korespondencji oraz bieżące monitorowanie spraw przekazanych do
  kancelarii brokerskiej związanych z ubezpieczeniem.
2.archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

-List motywacyjny ze zdjęciem – własnoręcznie podpisany,
-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV) – własnoręcznie podpisany,
-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
-kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub  zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście,
-kserokopie dokumentów o posiadanych  dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,
-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U z 2016r., poz. 902).
-podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Terminy i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w terminie do dnia   18 października 2017r. - do godz. 15.00.

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.(liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wypłyną do Urzędu Miasta i Gminy po 18 października 2017r. po godz. 15.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.


Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 902 ).
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści sowich danych oraz ich poprawiania.
Wschowa, dnia 04 października 2017r.

                                                                                  
                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                             Danuta  Patalas

Data publikacji: 2017-10-05 14:36:29 (534 odsłon)
- Sylwia Prętka-Szulc
tel.     e-mail: sylwia.pretka@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa