Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów

Urząd Miasta i Gminy Wschowa,

ul Rynek 1,

67-400 Wschowa

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy:

 

Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów

- w wymiarze czasu pracy – 1 etat.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 

1.wykształcenie wyższe w zakresie finansów lub rachunkowości,

   -staż pracy w księgowości – minimum 3-letni,

2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe – znajomość przepisów:

- ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017, poz.2201)

- ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077)

- kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1257)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 13 września 2017. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1911),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018, poz.109) – szczególnie Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego – Załącznik nr 36.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)  (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1864)

 

Inne dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS Office,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych zadań należy:

  1. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości zgodnie z Zakładowym Planem Kont w tym w szczególności:

1) bieżące księgowanie operacji finansowych zgodnie z wyciągami bankowymi,

2) prowadzenie analityczne ewidencji:

-  środków trwałych,

-  wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencji wyposażenia,

- dóbr kultury,

3) uzgadnianie wydatków majątkowych,

4) uzgadnianie wydatków jednostek pomocniczych sołectw,

5) przygotowanie kalkulacji wydatków i rozliczanie Strefy Płatnego Parkowania,

6) uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych: środków trwałych; wartości niematerialnych i prawnych; pozostałych środków trwałych; mienia zlikwidowanych jednostek; dóbr kultury; umorzenia środków trwałych, wartość niematerialnych i prawnych; środków trwałych w budowie (inwestycje),

7) opracowanie i aktualizacji przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej,

8) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych,

9) archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

  1. Przygotowywanie danych do:

- sprawozdania SG-01 Statystyka gminy - Środki trwałe,

- sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,

 

  1. Udział w przygotowaniu danych do sprawozdania finansowego:

- Bilansu,

- Rachunku zysków i strat,

- Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny ze zdjęciem – własnoręcznie podpisany,

 

- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV) – własnoręcznie podpisany,

 

- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

 

- kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście),

 

-kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,

 

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016,poz.902),

 

-podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

Termin i miejsce składania ofert:

 

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia 09 marca  2018r. - do godz. 14.00. (liczy się data wpływu do urzędu).

 

Nie będą rozpatrywane oferty, które wypłyną do Urzędu Miasta i Gminy po 09 marca 2018r. po godz. 14.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

 

Wymagane dokumenty – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.902)

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

 

Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

 

Miłosz Czopek

 

 Data publikacji: 2018-02-26 09:45:48 (412 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa