Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy inspektora/ Głównego specjalisty ds. oświaty w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych

 

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY

 

Inspektora/ Głównego specjalisty ds. oświaty

w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych

w wymiarze czasu pracy – 1 etatu

Umowa o pracę

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

1.wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne

- staż pracy w jednostkach administracji publicznej co najmniej 5-letni, w tym co najmniej 3-letni w strukturach organizacyjnych w zakresie oświaty lub finansów,

2.znajomość ustaw:

- ustawy prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty,

- ustawy Karta Nauczyciela,

- o samorządzie gminnym,

- o finansach publicznych i rachunkowości,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- statutu gminy,

3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych zadań należy:

1.realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych dla których gmina jest organem założycielskim,

2.prowadzenie rejestru szkół i placówek niepublicznych,

3.rozliczanie przyznanych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,

4.realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

5.prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów placówek oświatowych,

6.współdziałanie z wizytatorami Kuratorium Oświaty,

7.kontrola placówek oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości i prawa oświatowego,

8.gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej,

9.koordynowanie i nadzorowanie działalności statystycznej placówek oświatowych,

10.archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze tj. w miesiącu grudniu 2017r. jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

-List motywacyjny ze zdjęciem – własnoręcznie podpisany,

-życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z nr telefonu, e-mail (CV) – własnoręcznie podpisany,

-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia), lub zaświadczenie/oświadczenie w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście,

-kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, umiejętnościach,

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U z 2016r., poz. 902).

-podpisane przez kandydata oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Terminy i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora/Głównego Specjalisty ds. oświaty w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w terminie do dnia 28 marca 2018r. - do godz. 15.00.

 

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględniać czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.(liczy się data wpływu do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty, które wypłyną do Urzędu Miasta i Gminy po 28 marca 2018r. po godz. 15.00 oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

 

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie - w związku z powyższym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu do kontaktu.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 902 ).

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści sowich danych oraz ich poprawiania.

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Wschowa, dnia 13 marca 2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

 

Danuta PatalasData publikacji: 2018-03-13 14:48:26 (444 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: damian.pozniak@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa