Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY :


Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :

1. Wykształcenie wyższe.

2. Staż pracy 5 lat, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach określonych w art.3 ust.4 ustawy z dn.22.03.1990r. o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe :

1. Znajomość języków obcych.

2. Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem.

3. Kursy, szkolenia ,posiadanie uprawnień specjalistycznych przydatnych do wykonywanej pracy na stanowisku dyrektora jednostki..

4. Praktyki i staże związane z wykonywaną pracą.

5. Umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows(pakiet MS Office,Excel)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

- opracowywanie programów działania i planów pracy Ośrodka,

- organizowanie imprez i zawodów sportowych,

- utrzymanie i rozwijanie bazy sportowo-turystycznej Ośrodka oraz organizowanie jej

wykorzystania na potrzeby lokalnej społeczności,

- kierownictwo w sprawach statutowych, organizacyjnych, finansowych i majątkowych

jednostki,

- przekładanie właściwym organom planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i wniosków,

Wymagane dokumenty: List motywacyjny, życiorys (CV), kserokopie świadectw pracy, kserokopia dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje.Oferty w zamkniętych kopertach z umieszczonym na nich imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie’’ należy złożyć w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1, Ratusz – I piętro p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu, w terminie do dnia 31 stycznia 2008r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1593 z późn. zm.)O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.


Wschowa, dn. 16.01.2008 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka


uzasadnienie_wyboru_pchalupka
Rozmiar: 65.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 286

Data publikacji: 2008-01-17 07:33:16 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa