Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Główny księgowy w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II

OGŁOSZENIE
z dnia 21.05.2008r.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.

I. Adres jednostki
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Zacisze 1
67-400 Wschowa
tel. 0655401530

II. Określenie stanowiska
Główny Księgowy
Wymiar etatu - 1 etat
Rodzaj umowy – umowa o pracę po 3-miesięcznym
okresie próbnym

III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, zgodnie z art. 45, ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Głównym księgowym może być osoba, która ;
1) posiada obywatelstwo polskie
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa;
przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
4) spełnia jeden z poniższych warunków;
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną, lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada
co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości
5) zna przepisy z zakresu ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych,
i rachunkowości.

IV. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem;
a) biegła znajomość obsługi komputera ( Word,Exel, internet)
b) znajomość obsługi programu Vulcan Księgowość
c) znajomość zasad księgowości budżetowej i znajomość przepisów prawa
podatkowego w jednostce oświatowej
d) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych
e) umiejętność interpretacji przepisów prawych
f) dobra organizacja czasu pracy, sumienność, rzetelność

V. Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego;
a) obsługa finansowo-księgowa placówki
b) opracowanie i realizacja planu dochodów i wydatków działalności podstawowej
c) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz zasad prawidłowej i oszczędnej
gospodarki środkami budżetowymi i pozabudżetowymi
d) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, statystycznych i analiz
e) finansowe rozliczenie inwentaryzacji
f) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych
g) wykonanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły.

VI. Wymagane dokumenty
a) CV
b) list motywacyjny
c) podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem
d) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do zajmowania stanowiska
(oryginały)
e) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy
f) oświadczenie o niekaralności
g) kserokopia dowodu osobistego
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 ze zm).
Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Maria Nadolna
VII. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum Nr 2 Wschowa
ul. Zacisze 1 w terminie do06. 06 2008, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00do !5:00
w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego
z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego’.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi 16 czerwca 2008

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 3b ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
po upływie terminu złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają
wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń z podaniem imion i nazwisk
oraz miejsc ich zamieszkania.


DYREKTOR
Gimnazjum Nr 2 we Wschowie
mgr Władysław ChilarskiLista_kadydatow_spelniajacych_wymagania_gim2gk08
Rozmiar: 25.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 339
informacja_o_wynikach_naboru_gim2gk08
Rozmiar: 21.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 316

Data publikacji: 2008-05-21 22:57:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa