Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Stanowisko Obsługi Kancelaryjno Technicznej przy Pełnomocniku Burmistrza ds.Profilaktyki i Młodzieży ( 0,5 etatu)

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Stanowisko Obsługi Kancelaryjno Technicznej przy Pełnomocniku Burmistrza ds.Profilaktyki i Młodzieży ( 0,5 etatu)

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1. wykształcenie minimum średnie
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
2. znajomość przepisów prawa samorządowego i administracyjnego , w tym przepisów KPA i KC oraz przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii,o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Obsługa administracyjno - techniczna Pełnomocnika Burmistrza ds.Profilaktyki i Młodzieży.
2. przygotowywanie materiałów do przeprowadzania analiz problemów alkoholowych i narkomanii
3. przygotowywanie i opracowywanie gminnego projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Wschowa

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1, Ratusz - I piętro p. nr 12, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Stanowisko Obsługi Kancelaryjno Technicznej przyPełnomocniku Burmistrza ds.Profilaktyki i Młodzieży ,w terminie do dnia 29 grudnia 2008r.do godz..15,00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne odbędą się w dniu 30 grudnia 2008r., w biurze Urzędu , przy czym o godzinie ich rozpoczęcia powiadomieni zostaną kandydaci j.w. telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


Wschowa 12 grudnia 2008 r. Burmistrz Miasta I Gminy
Krzysztof Grabka


Stanowisko_ds_obsl_kancelaryjno-tech_29-12-2008
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 321
Wyniki_naboru_PodinspektorPrzyPelnomocnikudsProfilaktyki_IwonaDembowiak_012009
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 297

Data publikacji: 2008-12-13 09:45:34 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa