Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Strażnik Straży Miejskiej

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Strażnik Straży Miejskiej

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. Wykształcenie minimum średnie

2. Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze

stanowiskiem

3. Prawo jazdy kategorii B

4. Ukończone 21 lat

Wymagania dodatkowe:

1. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa samorządowego i administracyjnego

w tym przepisów KPA i KC.

2. Znajomość topografii miasta i gminy Wschowa

3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w

przepisach o ruchu drogowym

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia

obywateli

4. Pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych

miejscowych zagrożeń

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1,

Ratusz- I piętro ,p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Strażnik Straży Miejskiej, w terminie do dnia 03 lutego 2009r.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458).
Wschowa, dn. 21 stycznia 2009r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka


Wyniki_naboru_Straznik_Strazy_Miejskiej_PWozny_022009
Rozmiar: 84.97 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 301

Data publikacji: 2009-01-21 12:49:21 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa