Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Strażnik Straży Miejskiej

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Strażnik Straży Miejskiej

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1. Wykształcenie minimum średnie.
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Ukończone 21 lat, sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.
4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i
umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
5. Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe:
1. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa samorządowego i administracyjnego w tym
przepisów KPA i KC.
2. Znajomość topografii miasta i gminy Wschowa.
3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w
przepisach o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli.
4. Pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), kserokopia dokumentu potwierdzającego
posiadane wykształcenie, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1,
Ratusz - I piętro, p. nr 12 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru
na stanowisko Strażnik Straży Miejskiej w terminie do dnia 20 maja 2010r. do godz.
15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG
Wschowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny , CV) powinny być opatrzone klauzulą :
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z póżn.zm)
oraz z ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr
223, poz.1458)

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka


Uzasadnienie_wyboru_Straznik_Stazy_Miejskiej_052010
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 401

Data publikacji: 2010-05-07 08:17:12 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa