Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Podinspektora ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Inwestycji Gminnych

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. infrastruktury drogowej
w Wydziale Inwestycji Gminnych


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
1. Wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, administracyjne.
2. Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze
stanowiskiem – ustawa o drogach publicznych, ustawa prawo o ruchu drogowym
oraz zastosowanie praktyczne tych przepisów.
Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość przepisów prawa samorządowego, administracyjnego w
tym KPA i KC.
2. Dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Opracowywanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych na terenach osiedlowych i
wiejskich.
2.Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
3.Nadzór nad budową, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych oraz odbiorem robót drogowych.
4.Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i osiedlowych oraz kontrolowanie sposobu i jakości robót związanych z przywróceniem pasa drogowego do stanu pierwotnego.
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowym, oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1,
Ratusz- I piętro ,p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. infrastruktury drogowej, w terminie do dnia 27 września 2010r. – do godz. 16.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458).

Wschowa, dnia 16 września 2010r. Burmistrz Miasta i Gminy


Krzysztof Grabka


Uzasadnienie_wyboru_Podinspektor_ds_infrastruktury_drogowej_102010
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 383

Data publikacji: 2010-09-16 12:22:30 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa