Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Podinspektor ds. zamówień publicznych w wymiarze ½ etatu

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. zamówień publicznych
w wymiarze ½ etatu

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
1. Wykształcenie wyższe prawo administracyjne, administracja publiczna lub
ekonomiczne.
2. Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze
stanowiskiem – ustawa z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych”
oraz przepisów prawa samorządowego i przepisów KPC i KC.
Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość obsługi komputera w obszarze WINDOWS, Ms Office oraz
internetu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Organizowanie oraz kompleksowa obsługa postępowań przetargowych o wartości
przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r.”Prawo zamówień publicznych”
2. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.
3. Archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowym, oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1,
Ratusz- I piętro ,p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych, w terminie do dnia 21 marca 2011r. – do godz. 16.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne- list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458).Wschowa, dnia 08 marca 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy


Krzysztof Grabka


Nabor_na_stanowisko_Podinspektora_ds._zamowien_publicznych
Rozmiar: 18.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 446
Wyniki_naboru_Podinspektor_ds_zamowien_publicznych_BJaworska_032011
Rozmiar: 31.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 359

Data publikacji: 2011-03-10 10:22:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa