Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we WschowieKandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1. Wykształcenie wyższe.
2. Minimum 3-letni staż pracy.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.
5. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.)
7. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
8. Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad
ekonomiczno-księgowych.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopia dyplomów, świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje.
4. Kopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym.
5. Przedstawienie programu funkcjonowania jednostki oraz proponowanej
struktury organizacyjnej Centrum Kultury i Rekreacji.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1, Ratusz- I piętro ,p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, w terminie do dnia 08 czerwca 2011r. – do godz. 15.00.

Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Centrum Kultury i Rekreacji można uzyskać w siedzibie Centrum Kultury i rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1 – sekretariat , od poniedziałku – do środy w godzinach od 8.00 do 15.00. lub telefonicznie pod nr telefonu 65-540-23-36.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 15 czerwca 2011r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458).
Wschowa, dnia 24 maja 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Grabka


Lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne_Dyrektor_CKiR_Wschowa_062011
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 347
Wyniki_naboru_Dyrektor_CKiR_Wschowa_062011
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 347

Data publikacji: 2011-05-24 15:18:04 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa