Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej w wymiarze 1 etat (w Wydziale Straży Miejskiej)

        URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1  67-400 WSCHOWA

     OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

                          Podinspektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej

                                w wymiarze  1 etat (  w Wydziale Straży Miejskiej)

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

1.      Wykształcenie wyższe.

           2.    Znajomość  przepisów   prawnych   regulujących   problematykę   związaną   ze                   

                 stanowiskiem oraz prawa samorządowego i administracyjnego w tym przepisów

                 KPA.           

Wymagania dodatkowe:

            1.  Dobra znajomość obsługi komputera w obszarze WINDOWS, Ms Office, oraz

                 internetu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Sporządzanie dokumentacji mandatowej związanej z ujawnieniem wykroczeń przy pomocy urządzenia samoczynnie ujawniającego przekroczenia prędkości.

2.      Przygotowywanie korespondencji oraz sporządzanie list pocztowych i współpraca z Urzędem Pocztowym w zakresie wysyłanej korespondencji.

3.      Kontrola sporządzanych kart MRD 5 i bieżące rozliczanie kart MRD 5 z Komendą Powiatowej Policji we Wschowie.

4.      Archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

               

Wymagane dokumenty:

         List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowym, oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

         Dokumenty  aplikacyjne  należy  składać  w Biurze Obsługi Interesanta UMiG  Wschowa, Rynek 1, Ratusz- parter, p.7, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej,  w terminie do dnia 19 grudnia 2011r. – do godz. 16.00.

         Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

         Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne- list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458).

 

 

 

Wschowa, dnia 06 grudnia 2011r.                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                     

 

                                                                                                             Krzysztof  Grabka


Nabór na stanowisko Podinspektora ds. kancal.-adm.(SM)
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 2011-12-06 16:40:44
Ilość pobrań: 704

Data publikacji: 2011-12-06 16:38:53 (4138 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-12-06 16:40:44 Dodano załącznik: Nabór na stanowisko Podinspektora ds. kancal.-adm.(SM) (nab Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa