Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór Kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji gminnych i drogownictwa w wymiarze 1 etat ( w Wydziale Inwestycji Gminnych).

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora ds. inwestycji gminnych i drogownictwa

w wymiarze 1 etat ( w Wydziale Inwestycji Gminnych)


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

               1. Wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa.

  1. Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze

stanowiskiem oraz przepisów prawa samorządowego i przepisów KPA.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość obsługi komputera w obszarze WINDOWS, Ms Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Prowadzenie czynności związanych ze składaniem wniosków o wydanie pozwoleń na budowę dla inwestycji gminnych oraz zgłaszaniem robót budowlanych inwestycji gminnych nie wymagających pozwolenia na budowę.

  2. Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich inwestycji gminnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  3. Przygotowywanie opisów robót budowlanych inwestycji gminnych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

  4. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie dróg gminnych.

  5. Opracowywanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych na terenach osiedlowych i wiejskich.

  6. Archiwizowanie wytworzonej dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagane dokumenty:


List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowym, oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, Rynek 1, Ratusz- parter, p.7, lub pocztą na adres Urzędu wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji gminnych i drogownictwa w terminie do dnia 30 listopada 2012r. – do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.


Wymagane dokumenty aplikacyjne- list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458 z późn. zm.).


Wschowa, dnia 16 listopada 2012r.


Burmistrz Miasta i Gminy


Krzysztof Grabka


nabór na stanowisko Podinspektor w IG-2012
Rozmiar: 21.00 KB
Data publikacji: 2012-11-16 11:17:35
Ilość pobrań: 473

Data publikacji: 2012-11-16 11:14:21 (2328 odsłon)
- Grażyna Ratajewska
tel. 655408641    e-mail: ratajewska.grazyna@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-11-16 11:17:35 Dodano załącznik: nabór na stanowisko Podinspektor w IG-2012 (nabor_na_stanowisko_Podinspektor_w_IG-2012[3681x1].doc) Grażyna Ratajewska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa