Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Podinspektora ds. kontroli zarządczej w wymiarze 1/2 etatu

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1  67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

                  Podinspektora ds. kontroli zarządczej w wymiarze  1/2 etatu

 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.    wykształcenie wyższe,

2.    co najmniej 2 – letni staż pracy,

3.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.    obywatelstwo polskie,

6.    bardzo dobra obsługa komputera, w tym programów środowiska MS Office (Excel, Word).  

     

Wymagania dodatkowe:

1.    znajomość przepisów w zakresie: finansów publicznych, samorządu gminnego, zamówień publicznych, rachunkowości, ordynacji podatkowej, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oświaty,

2.    kreatywność, zdolność szybkiego uczenia się,

3.    co najmniej 12 - miesięczny staż pracy w administracji publicznej; w szczególności w samorządzie gminnym.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Do podstawowych zadań należy przeprowadzanie kontroli zarządczej zapewniającej realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem a w szczególności zapewnienie zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 września 2009r. (Dz. U 2009r.,Nr 157,poz.1240):

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2) skuteczności i efektywności działania,

3) wiarygodności sprawozdań,

4) ochrony zasobów,

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7) zarządzania ryzykiem.

 

               

Wymagane dokumenty:

         List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowym, oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w miesiącu maju 2013r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

 

         Dokumenty  aplikacyjne  należy  składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG  Wschowa, Rynek 1, Ratusz- parter, p.7, lub pocztą na adres Urzędu  wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. kontroli zarządczej  w terminie do dnia  24 czerwca 2013r. – do godz. 15.00.

         Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

         Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne- list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458 z późn. zm.).

 

 

 

Wschowa, dnia  10 czerwca 2013r.                        

 

                  

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

                                                    

 

                                                                                    Krzysztof  Grabka


Nabór na stanowisko Podinspektor -kontrola zarządcza-2013
Rozmiar: 40.00 KB
Data publikacji: 2013-06-10 11:10:11
Ilość pobrań: 385

Data publikacji: 2013-06-10 11:08:00 (1720 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-06-10 11:10:11 Dodano załącznik: Nabór na stanowisko Podinspektor -kontrola zarządcza-2013 (nabor_na_stanowisko_Podinspektor_-kontrola_zarzadcza-2013[4153x1].doc) Marcin Malanowski
2013-06-20 15:28:16 Poprawa błędnie wprowadzonej daty Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa