Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Nabór Kandydatów - Podinspektor ds. kancelaryjno–administracyjnych w Wydziale Straży Miejskiej - 1 etat (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Podinspektora ds. kancelaryjno – administracyjnych

w Wydziale Straży Miejskiej - 1 etat

(Biuro Strefy Płatnego Parkowania)


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1.wykształcenie wyższe, ekonomiczne, zarządzanie, administracja publiczna,

2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.obywatelstwo polskie,

5.bardzo dobra obsługa komputera, w tym programów środowiska MS Windows (Excel, Word).

Wymagania dodatkowe:

1.znajomość przepisów w zakresie: finansów publicznych, samorządu gminnego,

2.kreatywność, zdolność szybkiego uczenia się.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do podstawowych zadań należy :

  • prowadzenie windykacji należności z tytułu płatnego parkowania,

  • kontrola opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,

  • obsługa interesantów,

  • archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys (CV), kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowym, oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w miesiącu sierpniu 2013r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.


Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, Rynek 1, Ratusz- parter, p.7, lub pocztą na adres Urzędu wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. kancelaryjno – administracyjnych w Wydziale Straży Miejskiej (Biuro Strefy Płatnego Parkowania) w terminie do dnia 23 września 2013r. – do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.Wymagane dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458 z późn. zm.).


Wschowa, dnia 09 września 2013r.


Burmistrz Miasta i Gminy


Krzysztof GrabkaUzasadnienie wyboru kandydata
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2013-09-30 16:08:22
Ilość pobrań: 654

Data publikacji: 2013-09-09 15:01:57 (2996 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-09-30 16:08:22 Dodano załącznik: Uzasadnienie wyboru kandydata (Zał[4258x1].doc) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa