Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

BURMISTRZ MIASTA I GMINY we Wschowie OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

 

 

Wymiar etatu – 1 etat

Rodzaj umowy – umowa o pracę.

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem

 

Wymagania niezbędne

 

1.Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

2.Udokumentowany minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

3.Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określona Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r. (Dz.U. z 2012, poz. 1081),

4.Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki medycznej lub lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia w/wym. stanowiska,

5.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

6.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny,

7.Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.),

8.Znajomość zasad funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, w tym ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu pracy.

9.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

10.Obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,

2.Samodzielność i kreatywność,

3.Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

4.Odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,

5.Umiejętność skutecznego komunikowania,

6.Znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi,

7.Dyspozycyjność.

 

II. Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie:

1.Organizowanie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów oraz innych decyzji kierowniczych, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności,

2.Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Ośrodka,

3.Podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach dla realizacji zadań statutowych i ustawowych Ośrodka na podstawie stosownych, wymaganych przepisami prawa upoważnień,

4.Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka,

5.Analizowanie działalności Ośrodka pod względem finansowym oraz zabieganie o środki na pokrycie statutowych i ustawowych zadań Ośrodka,

6.Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi mającymi związek z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów opiekuńczo – pomocowych,

7.Przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka i efektywności pomocy społecznej,

8.Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku,

9.Dbanie o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,

10.Reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości oraz niezwłoczne ich usuwanie,

11.Realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy,

12.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1.Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym,

2.Życiorys (CV),

3.Uwierzytelniona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4.Uwierzytelniona kopia posiadanej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,

5.Kopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym,

6.Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7.Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki medycznej lub lekarza medycyny pracy),

9.Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpi z dniem 01 lipca 2014r.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem zwrotnym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy - Wschowa, Rynek 1, Ratusz - parter, p. nr 7, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem -Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, w terminie do dnia 07 czerwca 2014r. – do godz. 15.00.

UWAGA: Termin składania ofert przedłużono do dnia 09.06.2014 do godziny 15.00 w poniedziałek z uwagi na oczywistą pomyłkę - dzień 07.06.20114 jest dniem wolnym od pracy w Urzedzie.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie w miesiącu kwietniu 2014r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXXVI/288/09 z dnia 30.04.2009r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie oraz Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXII/241/12 z dnia 28.06.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

 

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. W związku z powyższym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu do kontaktu.

 

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 15 czerwca 2014r.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458).

 

 

Wschowa, dnia 21 maja 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

Krzysztof Grabka

 


 


Uzasadnienie wyboru
Rozmiar: 29.50 KB
Data publikacji: 2014-06-18 14:41:28
Ilość pobrań: 323

Data publikacji: 2014-05-21 14:11:40 (2787 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-06-05 11:41:36 aktualizacja daty Mariusz Ławrynowicz
2014-06-18 14:41:28 Dodano załącznik: Uzasadnienie wyboru (Zał[4824x1].doc) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa