Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy

w wymiarze czasu pracy – 1 etatu

 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

1.wykształcenie wyższe o kierunku informatyka lub pokrewne,

2.obywatelstwo polskie,

3.doświadczenie zawodowe: co najmniej 3- letni staż pracy,

4.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/wym stanowisku,

5.nieposzlakowana opinia,

6.znajomość Ustawy o samorządzie gminnym i dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,

7.znajomość administracji systemami:

-Linux/Unix i usługami serwerowymi,

-Windows Server oraz usługą katalogową Active Directory,

8.znajomość podstaw konfiguracji routerów,

9.znajomość sieci TCP ( np. DNS, Voip,VPN),

10.bardzo dobra znajomość systemów Windows (XP, 7,8) i pakietu MS Office ( 2003-2013)

11.podstawowa znajomość baz danych MsSQL, Mysql,Postgresql,

12.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

13.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

2.komunikatywność,

3.umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Do podstawowych zadań należy:

 

1.nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie:

-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego urzędu w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu,

-sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,

2.pełnienie funkcji administratora systemu teleinformatycznego,

3.pełnienie funkcji administratora systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w urzędzie,

4.nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych w tym:

-zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie,

-koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych,

5.nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:

-rozwój systemu informatycznego ( sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),

-monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,

-udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,

-nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,

-nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy,

-inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,

-planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczna użytkownika końcowego,

-pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.

6.wdrożenie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów (elektroniczny obieg dokumentów),

7.opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym oraz naprawa w przypadku awarii sprzętu komputerowego w urzędzie,

8.opisanie zużytego sprzętu i przekazanie go do utylizacji,

9.obsługa techniczna wszystkich stanowisk komputerowych w urzędzie,

10.nadzór nad realizacją napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez zewnętrzne serwisy,

11.prowadzenie rejestru wyposażenia w sprzęt komputerowy, programy, licencje itp.,

12.zarządzanie i aktualizowanie danych zamieszczonych na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu,

13.zarządzanie systemami CMS oraz centralą telefoniczną

14.znajomość administracji programem Płatnik, Finanse,

15.dobra znajomość platformy e-PUAP oraz Portalu Sprawozdawczego (GUS),

16.znajomość języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 

-List motywacyjny ze zdjęciem,

-życiorys (CV),

-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy)

-kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w miesiącu lutym 2015r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa w terminie do dnia 23 marca 2015r. - do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

 

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. W związku z powyższym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu do kontaktu.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2012r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.).

 

 

Wschowa, dnia 09 marca 2015r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

 

 

Danuta Patalas 


Zał. nr 5 lista - ogłoszenie
Rozmiar: 39.50 KB
Data publikacji: 2015-03-31 20:58:34
Ilość pobrań: 364
Informacja o wynikach naboru
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2015-04-08 15:52:02
Ilość pobrań: 270

Data publikacji: 2015-03-09 15:37:47 (1459 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-03-31 20:58:34 Dodano załącznik: Zał. nr 5 lista - ogłoszenie (Zal_5-lista-ogloszenie_informatyk[5212x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-04-08 15:52:02 Dodano załącznik: Informacja o wynikach naboru (Zał[5212x2].doc) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa