Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Aplikant Straży Miejskiej w Wydziale Straży Miejskiej

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400  WSCHOWA

  OGŁASZA  NABÓR  KANDYDATÓW  NA WOLNE  STANOWISKO  PRACY

 

                      Aplikanta Straży Miejskiej  w  Wydziale Straży Miejskiej

                                     w wymiarze czasu pracy – 1  etatu

  

              

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

1.co najmniej wykształcenie średnie,

2.obywatelstwo polskie,

3.ukończone 21 lat,

4.sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

6.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.podstawowa znajomość Ustawy o strażach gminnych oraz aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego,

2.dyspozycyjność,

3.odporność na stres,

4.umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,

5.umiejętność pracy w grupie,

6.prawo jazdy kat. B,

7.znajomość topografii gminy  i miasta Wschowa,

8.podstawowa znajomość obsługi komputera.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Do podstawowych zadań należy:

 

1.ochrona porządku publicznego na terenie miasta i gminy Wschowa,

2.realizacja zadań i obowiązków nałożonych Ustawą o strażach gminnych i aktach prawa miejscowego.

 

Warunki pracy:

 

1.praca patrolowa na terenie miasta i gminy Wschowa,

2.praca zmianowa,

3.przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,

4.pierwsza umowa o pracę na czas określony do 12  miesięcy, w ramach którego odbędzie trzymiesięczną służbą przygotowawczą,

5.w ramach służby przygotowawczej przejdzie szkolenie podstawowe, które ukończyć musi egzaminem, zakończonym wynikiem pozytywnym.

 

Wymagane dokumenty:

 

-List motywacyjny ze zdjęciem,

-życiorys (CV),

-kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

-kserokopia prawa jazdy,

-kserokopia książeczki wojskowej,

-kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie w miesiącu marcu 2015r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UMiG Wschowa, ul. Rynek 1, Ratusz – parter, p. 7 lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 67-400 Wschowa, ul. Rynek 1) z dopiskiem na kopercie Dotyczy naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w terminie do dnia  20 kwietnia 2015r. - do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

 

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. W związku z powyższym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu do kontaktu.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl)  oraz na tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2012r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.)

Wschowa, dnia  08 kwietnia 2015r.

 

                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                          Wschowa

   

                                                                                       Danuta  Patalas


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Rozmiar: 40.00 KB
Data publikacji: 2015-04-21 15:10:44
Ilość pobrań: 424
Uzasadnienie wyboru kandydata
Rozmiar: 13.50 KB
Data publikacji: 2015-04-24 12:10:07
Ilość pobrań: 363

Data publikacji: 2015-04-08 15:59:16 (1151 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-04-21 15:06:41 Dodano załącznik: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (Zał[5256x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-04-21 15:10:15 Usunięto załącznik: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (Zał[5256x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-04-21 15:10:44 Dodano załącznik: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (Zał[5256x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-04-24 12:10:08 Dodano załącznik: Uzasadnienie wyboru kandydata (uzasadnienie-sm[5256x2].doc) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa