Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Podinspektor ds. ekologii i ochrony środowiska

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Podinspektor ds. ekologii i ochrony środowiska

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1.Wykształcenie wyższe: rolnictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

Wymagania dodatkowe:
1.Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem , przepisów prawa samorządowego i administracyjnego.
2.Umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office) i korzystania z internetu.
3.Znajomość języka obcego.
4.Doświadczenie zawodowe w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji i zezwoleń w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
ewidencja opłat związanych z korzystaniem ze środowiska,
współpraca z innymi instytucjami realizującymi zadania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, życiorys (CV), kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym (świadectw pracy), referencje.

Oferty w zamkniętych kopertach z umieszczonym na nich imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją: ,,Konkurs na stanowisko Podinspektor ds. ekologii i ochrony środowiska ” należy złożyć w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1, Ratusz - I piętro p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu, w terminie do dnia 9 grudnia 2005r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wschowa

Krzysztof Grabka
Wschowa, dn.24.11.2005 r.


listakandydatowdoBIP-ekologiaiochr.sr
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 357
Podinspektords.ekologiiiochronysrodowiska
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 320

Data publikacji: 2005-11-24 17:59:51 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa