Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Podinspektor ds. oświaty i kultury w Wydziale Spraw Społecznych

URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA, RYNEK 1, 67-400 WSCHOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Podinspektor ds. oświaty i kultury
w Wydziale Spraw Społecznych

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1.Wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, marketing i zarządzanie, ekonomiczne, pedagogiczno-społeczne.
2.Umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe:
1.Znajomość języków obcych,
2.Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem , przepisów prawa samorządowego i administracyjnego,
3.Znajomość programu ESO (obsługa systemu pomocy materialnej udzielanej uczniom).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne),
Tworzenie i aktualizacja baz danych, przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyznania pomocy materialnej, rozliczanie udzielonej pomocy,
Współpraca z placówkami oświatowymi,
Przyjmowanie i weryfikacja wniosków wraz z wymaganą dokumentacją o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
Tworzenie i aktualizacja baz danych, przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyznania dodatku mieszkaniowego, rozliczenie przyznanych dodatków,
Współpraca z administratorami budynków.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, życiorys (CV), kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje.

Oferty w zamkniętych kopertach z umieszczonym na nich imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją: ,,Konkurs na stanowisko Podinspektor ds. oświaty i kultury w Wydziale Spraw Społecznych” należy złożyć w sekretariacie UMiG Wschowa, Rynek 1, Ratusz - I piętro p. nr 12, lub pocztą na adres Urzędu, w terminie do dnia 26 stycznia 2007r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne odbędą rozmowy kwalifikacyjne w dniu 30 stycznia 2007r. O godzinie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wschowa.pl) oraz tablicy informacyjnej w UMiG Wschowa

Burmistrz Miasta i Gminy
Wschowa

/-/ Krzysztof Grabka
Wschowa, dn.12.01.2007 r.


lista_kandydatow-podinspektor
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 626
wyniknaboru-podinspektor
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 353

Data publikacji: 2007-01-12 17:10:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa