Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wniosek o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ......................................................... ............................., dnia ....................................
.........................................................
.........................................................
imię i nazwisko adres zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy
.........................................................
tel. kontaktowy
.........................................................
.........................................................
(pełnomocnik, osoba upoważniona przez wnioskodawcę*)


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1
67 – 400 Wschowa


WNIOSEK
o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego

Wnoszę o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(nazwa i rodzaj inwestycji)
nazwa - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka
rodzaj inwestycji - budynek, budynek mieszkalny jednorodzinny, budowla

działka nr ..........................................................................................................................................................
położona w ......................................................................................................................................................
przy ul. .............................................................................................................................................................
(oraz określenie jej lokalizacji )

1. Granice terenu objętego wnioskiem, przedstawiono na kopii mapy zasadniczej / mapy
kastralnej *, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego dotyczy wniosek i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać **

(* - niepotrzebne skreślić, ** - dla terenów gdzie nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa mapa swym zasięgiem obejmować musi obszar wokół działki objętej wnioskiem („obszar analizowany”) nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu tej działki, nie mniejsza jednak niż 50 m)

2. Charakterystyka inwestycji:
a) zapotrzebowanie na wodę w m3 / dobę
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
b) zapotrzebowanie na energię elektryczną w kW
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
c) sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
d) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................


e) sposób unieszkodliwiania odpadów
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
f) planowany sposób zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem sposobu dojazdu do działki objętej wnioskiem
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
g) charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych z uwzględnieniem powierzchni zabudowy, kubatury, liczby kondygnacji oraz rodzaju dachu
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Do wniosku załącza się graficzne opracowanie przedstawiające rozwiązania opisane w pkt f i g

h) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

i) inwestycja celu publicznego o znaczeniu:
- lokalnym (gminnym) *.
- ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) *.


Załączniki:
1. Kopia mapy zasadniczej / katastralnej *
2. Kopia mapy zasadniczej / katastralnej * z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem
3. Graficzne opracowanie przedstawiające rozwiązania opisane w pkt f i g
4. Pełnomocnictwa *

* niepotrzebne skreślić.

...............................................
(podpis wnioskodawcy)


Wniosekodecyzjeustalajacalokalizacjeinwestycjicelupublicznego
Rozmiar: 43.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 317

Data publikacji: 2010-12-28 10:18:15 ( odsłon)
- Julita Kozibura
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa