Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR X/113/03

UCHWAŁA NR X/113/03
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2003 ROKU

w sprawie: określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów
w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o
nazwie SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.12 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zmianami), a także w związku z § 2 Uchwały nr X/111/03 z dnia 26 czerwca 2003r. Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie w celu zawiązania gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1

Mienie likwidowanego z dniem 30 czerwca 2003 roku Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie, na które składa się mienie ruchome i nieruchomości w skład których wchodzą następujące działki:

działka nr 1104 o powierzchni 0.1505 ha Kw 31183
działka nr 1101 o powierzchni 0.1700 ha Kw 31183
działka nr 1105 o powierzchni 0.1166 ha Kw 38662
działka nr 1094 o powierzchni 0.0540 ha Kw 31183
działka nr 1103/4 o powierzchni 0.0084 ha Kw 31183
działka nr 1093/4 o powierzchni 0.1738 ha Kw 45053
działka nr 1100/5 o powierzchni 0.0059 ha Kw 41108
działka nr 1089 o powierzchni 0.0724 ha Kw 31183
działka nr 1023 o powierzchni 0.1700 ha Kw 17329
działka nr 1028/5 o powierzchni 0.0435 ha Kw 15178
działka nr 445/9 o powierzchni 0.1648 ha Kw 19273
działka nr 444/9 o powierzchni 0.2641 ha Kw 19273
działka nr 442/6 o powierzchni 0.0018 ha Kw 19273
działka nr 1729/1 o powierzchni 0.0527 ha Kw 16493
działka nr 1730/1 o powierzchni 0.0115 ha Kw 16493
działka nr 1732 o powierzchni 0.1300 ha Kw 16493

o łącznej wartości 4.242.882,90 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa 90/100 złotych) wg zapisów księgowych zakładu, zostanie wniesione w całości w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2003-07-09 11:56:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa