Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA Nr XII/102/07 w sprawie: oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

UCHWAŁA Nr XII/102/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie: oddania gruntu w użytkowanie wieczyste


Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 236 Kodeksu Cywilnego, Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wschowa – położonych we Wschowie:
1) Działki przy ul. Daszyńskiego 33, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1109, o powierzchni 513m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 2696 (d.5367, 46090), prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wschowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
2) Działek przy ul. Nowej 1, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1608 i 1609, o łącznej powierzchni 258m2, zapisanych w księdze wieczystej KW 1732 (d.5221,46263) prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wschowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.


2. Zwalnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z obowiązku oddania nieruchomości opisanych w punkcie 1 w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu jako nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

§ 2

Ustanowienie okresu użytkowania wieczystego gruntów opisanych w § 1 następuje do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat, licząc od daty zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, na rzecz użytkowników wieczystych.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-09-07 11:00:42 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa