Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/116/07 w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Wschowa

UCHWAŁA NR XV/116/07

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 31 października 2007 roku


w sprawie: obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy Wschowa.


Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171) w związku z art. 4 pkt 32 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz.425 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1


1.Powiadamia się Sekretarza Gminy Wschowa Zbigniewa Semeniuka o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania niniejszej Uchwały, do Rady Miejskiej we Wschowie.
2.Jednocześnie informuje się, że skutkiem niedopełnienia tego obowiązku jest pozbawienie z mocy prawa pełnienia funkcji publicznej.
3.Jeżeli pełni Pan więcej niż jedną funkcję publiczną w rozumieniu ustawy, obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego uznaje się za spełniony, jeżeli złoży Pan oświadczenie jednemu z organów właściwych do przedłożenia oświadczenia. Pozostałym organom należy przedłożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, celem niezwłocznego przekazania oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2007-11-06 08:33:11 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa