Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C H W A Ł A NR XXIII/186/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lgiń.

U C H W A Ł A NR XXIII/186/08
RADY MIEJSKEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie wsi Lgiń.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „F” w obrębie wsi Lgiń i zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „A” w obrębie wsi Lgiń zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r., zwanych dalej „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru F”.

§ 2
Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „F” przedstawia mapa w skali 1: 5000, stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „F” obejmuje zakres określony w art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2008-05-09 08:26:25 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa