Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

U C HW A Ł A NR XLIII/345/09 w sprawie: programu współpracy na 2010rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jedno

U C HW A Ł A NR XLIII/345/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie: programu współpracy na 2010rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się „Program współpracy na 2010 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”, zwany w dalszej części Programem Współpracy.
2. Program Współpracy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:
a) organizacji pozarządowych,
b) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej , o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2

1. Ilekroć w tekście Programu Współpracy jest mowa o:
a) „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje wymienione w §1 ust. 2 niniejszej uchwały,
b) „ustawie” – mowa jest o ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Niniejszy Program Współpracy jest propozycją dla wszystkich wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz Gminy Wschowa i jej mieszkańców.

§ 3

Celem Programu Współpracy jest współdziałanie w realizacji zadań publicznych.

§ 4

Organy i podmioty realizujące Program Współpracy:
1. Rada Miejska we Wschowie i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy, nawiązywania branżowej współpracy z organizacjami, a także kontaktów organów Rady z tymi organizacjami,
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wraz z podległym urzędem – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania decyzji o priorytetach działalności z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom,
3. Jednostki organizacyjne Gminy Wschowa – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami.

§ 5

Sfera zadań publicznych Gminy, które w świetle przepisów ustawy realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych,
5. ochrony i promocji zdrowia,
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
19. ratownictwa i ochrony ludności,
20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
23. promocji i organizacji wolontariatu,
24. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz inne podmioty w zakresie określonym w pkt 1 ÷ 23.

§ 6

W 2010 r. współpraca ta będzie realizowana w następujących formach:
1. zlecanie organizacjom zadań publicznych poprzez wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
3. konsultowanie z organizacjami , odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 7

W ramach Programu Współpracy organizacje mogą uzyskać następujące formy wsparcia ich działalności:
1. dofinansowania programów w formie dotacji,
2. udostępnienia lokalu na spotkania,
3. pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach,
4. współpraca w realizacji projektów wymagających wkładu własnego,
5. konsultacje i szkolenia,
6. promocja działalności w mediach.

§ 8

Zadania priorytetowe realizowane we współpracy z organizacjami w 2010r.:
1. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
Zadanie: wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Zadanie: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu .
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
Zadanie: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych gminy.
4. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
Zadanie: wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

§ 9

1. Burmistrz powołuje każdorazowo Komisję Konkursową, której zadaniem będzie dokonywanie oceny złożonej oferty.
2. W skład komisji wchodzi:
a) trzech przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie- zajmujący się danym obszarem działalności,
b) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, członków Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych
c) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych,
3. Kryteria ogólne oceny ofert:
a) racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
b) doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
c) wiarygodność finansowa i merytoryczna,
d) stan przygotowań do realizacji zadania,
e) zakres, obszar, sposób realizacji zadania,
f) wysokość udziału własnego w kosztach realizacji projektu,
g) nowatorstwo rozwiązań.

§ 10
Program współpracy opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie oraz w lokalnych mediach.

§ 11
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, do współpracy gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z organizacjami stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb


Uchwala_Nr_4334509_-_wspolpraca_z_organiacjami_pozarzado
Rozmiar: 35.89 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 217

Data publikacji: 2009-12-18 14:19:11 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa