Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR LII/460/10 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

UCHWAŁA NR LII/460/10

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 2 września 2010 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),w związku
z art.34 ust.1 pkt.3,art.37 ust.1,ust.2 pkt.1 i 6,ust.3 i art.68 ust.1 pkt.7 i pkt.10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 roku Nr 102,poz.651 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym-głównemu najemcy lokali mieszkalnych
położonych we Wschowie:

1) przy ul.Moniuszki 12/5
2) przy ul.Ogrodowej 2/10
3) przy ul.Pocztowej 8/4
4) przy ul.Rynek 12/6
5) przy ul.T.Kościuszki 6/5
6) przy ul.Niepodległości 14/3
7) przy ul.Wolności 3/3.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty :

1)w wysokości 90% od ceny sprzedaży lokali wymienionych w pkt.1,ppkt.1-6
2)w wysokości 95% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wymienionego w pkt.1,ppkt.7.

3.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym działki oznaczonej numerem
ewidencyjnym121/2 o powierzchni 0,1200 ha położonej w Tylewicach.

4.Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym działki zabudowanej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1524/1 o powierzchni 0,0110 ha położonej przy ul.Moniuszki we Wschowie.

5. Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości
zabudowanych garażami murowanymi (na podstawie pozwolenia na budowę)

1) nr 1373/2 o powierzchni 20 m2 -położonej przy ul.Zielony Rynek we Wschowie
2) nr 1889/6 o powierzchni 18 m2-położonej przy ul.Mickiewicza 5 we Wschowie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Fabian GrzybData publikacji: 2010-10-18 09:44:53 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa