Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XV/148/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 24 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR XV/148/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 24 listopada 2011r.

 

 

w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1.      Od gruntów:

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  ­–  0,77 zł od 1 m2  powierzchni,

2)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   –    4,33 zł od 1 ha powierzchni,

3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,20 zł od 1 m2 powierzchni,

2.      Od budynków lub ich części:

1)      mieszkalnych  –  0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

a)       zajętych na prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, dla których obowiązuje stawka 11,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      stołówek prowadzonych na terenie szkół i przedszkoli, dla których obowiązuje stawka 1,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym  –  6,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  –  4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5)      pozostałych –  7,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

a)      zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których obowiązuje stawka  3,57 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej,

 

3.      Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz  ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2

1.      Zróżnicowanie stawki w §1 ust. 2 pkt 2) lit. a) i b), tj. różnica między stawką podstawową a stawkami preferencyjnymi, stanowi pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 379 z dnia 28.12.2006r.).

  1. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200.000,00 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100.000,00 euro.
  2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc jeżeli nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw(Dz.Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004 r.)

 

§ 3

1.      Przedsiębiorca ubiegający się o skorzystanie z preferencyjnej stawki, o której mowa §1 ust. 2 pkt 2) lit. a) i b) zobowiązany jest bez wezwania, do dnia 25 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego:

a)      zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

oraz

b)     formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres ostatnich 3 lat obrotowych sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (jeśli są sporządzane).

2.      Przedsiębiorca, który nie spełni warunków wynikających z §2 ust. 2 i 3 oraz §3 ust. 1 niniejszej uchwały, zobowiązany będzie regulować podatek od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wg stawki podstawowej określonej w §1 ust. 2 pkt 2)

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 113 z dnia 10 grudnia 2010 r.).

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

 

 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.Data publikacji: 2012-02-07 11:09:06 (726 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa