Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXV/271/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

UCHWAŁA  NR XXV/271/12

 

RADY  MIEJSKIEJ  WE  WSCHOWIE

z dnia 25 października  2012 roku

 

w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku

z art. 34 ust.1 pkt.1, pkt. 3, art.37 ust.1, ust. 2 pkt.1 i pkt 6, art. 68 ust.1 pkt 7  i pkt 10  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr  102, poz.651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym najemcom lokali mieszkalnych położonych we Wschowie:

1)      przy ul. Obrońców Warszawy 12/7

2)      przy ul. Kościuszki 14/3

3)      w Dębowej Łęce 73a/1

4)      w Dębowej Łęce 73a/2

5)      w Dębowej Łęce 73a/3.   

2.      Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 90% dla:

1)      lokali mieszkalnych wymienionych w § 1 ust.1

2)      lokali mieszkalnych położonych we Wschowie:

a)      przy ul Głogowskiej 9/2

b)      przy ul. Mickiewicza 1/3

c)      przy ul. Mickiewicza 7a/4.

3.      Warunkiem udzielenia  bonifikaty, o której mowa w § 1  ust. 2 jest jednorazowa zapłata ceny nieruchomości, pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy przenoszącej  własność nieruchomości.

4.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargowym:

1)      lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 36,03 m2 położonego w budynku przy ul. Daszyńskiego 1 we Wschowie,

2)      strychu do adaptacji na cele mieszkaniowe) o powierzchni 58,00  m2    położonego
w budynku przy ul. Daszyńskiego 1 we Wschowie. 

5.      Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym  na poprawę  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1316/1 o powierzchni  0,0310 ha, usytuowanej na zapleczu nieruchomości zabudowanej mieszkaniowej położonej przy ul. Konopnickiej 26 we Wschowie i wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 50% od ceny zbycia tej działki.

6.      Warunkiem udzielenia bonifikaty przy zbyciu działki wymienionej w § 1 ust. 5 jest jednorazowa zapłata ceny nieruchomości pomniejszonej o udzieloną bonifikatę przed dniem zawarcia umowy  przenoszącej własność nieruchomości.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                       Rady  Miejskiej

 

                                                                                  Franciszek  Baśczyn

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zbyciu mienia i udzieleniu bonifikaty

z dnia 25 października 2012 r.

 

Ad. ust. 1, ust.2 i ust.3 )

            Najemcy wymienionych lokali złożyli wnioski o nabycie lokali mieszkalnych, których są głównymi najemcami i mają zawarte umowy najmu na czas nieokreślony.Lokale położone są

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali)..

            Art.34 ust.1 pkt.3 , art.37 ust.2 pkt.1 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz.651 z późn.zm.) regulują zbycie lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców,którym przysługuje pierwszeństwo w przypadku posiadania zawartej umowy na czas nieokreślony najmu lokalu i udzielanie bonifikaty od ceny zbycia, jeżeli nieruchomość jest zbywana jako lokal mieszkalny.

W wymienionych lokalach mieszkalnych w ostatnich 5-ciu latach nie były wykonywane przez Gminę remonty-zatem proponuje się udzielenie 90% bonifikaty od ceny zbycia.

 

Ad. ust.4 pkt.1 i pkt.2)

            Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul.Daszyńskiego 1  został przekazany przez dotychczasowych najemców na stan Gminy, jest zaniedbany, wymaga remontu. Proponuje się sprzedaż w trybie przetargowym - zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami.

Podobnie-proponuje się sprzedaż w trybie przetargowym strychu do adaptacji na cele mieszkaniowe  położonego w tym budynku, który zgodnie z inwentaryzacją wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego przypisany jest Gminie.

W budynku nr 1 przy ul. Daszyńskiego został już sprzedaży 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy-zatem po sprzedaży w/w  lokalu i strychu- budynek przestanie być współwłasnością Gminy.

 

Ad. ust. 5 i 6)

            Działka 1316/1 o powierzchni 310 m2 położona jest na zapleczu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 26, a jej właściciele wyrazili wolę

nabycia działki i złożyli wniosek o jej nabycie.

Na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przedmiotem zbycia w trybie bezprzetargowym  -przedmiotem zbycia są nieruchomości lub ich części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako  odrębne nieruchomości, a w myśl art.68 ust.1 pkt.10 jest możliwość udzielenia bonifikata jeśli nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Uchwały podobnej treści były już podejmowane wcześniej i przyznawane były 50% bonifikaty od ceny zbycia.

 

 

 

Sporządziła:

Marzanna Gałecka - Wydział GIN

16.10.2012r.


Uchwala Nr 25,271,12 - zbycie nieruchomosci
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 17:29:25
Ilość pobrań: 221

Data publikacji: 2013-02-06 17:28:52 (554 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 17:29:25 Dodano załącznik: Uchwala Nr 25,271,12 - zbycie nieruchomosci (Uchwala_Nr_25,271,12_-_zbycie_nieruchomosci[3821x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa