Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE NR 107/2003

ZARZĄDZENIE NR 107/ 2003
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
WE WSCHOWIE
Z DNIA 08.10. 2003 R.
w sprawie : założeń do projektu budżetu na 2004 rok.

Na podstawie art. 51, pkt 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art. 119, 120,, 121 i 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48 ) oraz § 1 Uchwały Nr XIV/ 158/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 26 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu postanawiam co następuje :

§ 1
1. Materiały planistyczne na rok budżetowy 2004 przez podległe gminie jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury winne być opracowane do dnia 20 października 2003 roku.

§ 2
1. Naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy opracowują wycinkowe materiały planistyczne w oparciu o przedłożone plany, o których mowa w § 1 do dnia 20 października 2003 r.
2. Inne jednostki organizacyjne nie zaliczone do sektora finansów publicznych mogą składać wnioski o przyznanie dotacji lub dofinansowanie z budżetu miasta do resortowych wydziałów do dnia 15 października 2003 r.
3. Materiały planistyczne opracowane i przeanalizowane oraz zaopiniowane przez nadzorujące wydziały :
a) jednostek podległych gminie
b) instytucji kultury podległych gminie
c) wydziałów Urzędu
naczelnicy wydziałów przekazują w terminie do dnia 20 października 2003 r.

§ 3
1. Projekty planów jednostki organizacyjne i wydziały sporządzają zgodnie z załącznikiem Nr 1,2 i 3 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ( Dz. U. Nr 68, poz. 634 ze zmianami ), załączając do nich kalkulacje i uzasadnienie.
2. Do projektu planu finansowego jednostki organizacyjne załączają informację dotyczącą przewidywanego na dzień 31 grudnia stanu zobowiązań i należności oraz informację o majątku będącego w użytkowaniu jednostki.

§ 4
1.Wnioski o przyznanie dotacji z budżetu miasta opracowane przez jednostki organizacyjne w tym instytucje kultury powinny zawierać :
- wielkość planowanych przychodów z działalności podlegającej dotowaniu,
- wielkość kosztów bieżącej działalności,
- wielkość dofinansowania z budżetu gminy nie większa niż dotacja na 2003 rok, ewentualnie zwiększona o dodatkowe zadania nie występujące w 2003 roku,
- szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych w materiałach wielkości .
2. Objaśnienia do materiałów planistycznych winny być odniesione do przewidywanego wykonania roku poprzedniego w warunkach przewidywalnych.

§ 5
Plan wydatków wyliczony zgodnie z § 3 i 4 należy opracować uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów , zgodnie z założeniami do budżetu państwa na rok 2004 przy planowanej inflacji 2 % przyjmując :
- wynagrodzenia i pochodne średnioroczne z 2003 roku zwiększa się o 1 pkt powyżej planowanej inflacji tj. o 3 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie planu roku 2003
- dochody własne zwiększone minimum 2 %.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wschowa
mgr inż. Krzysztof Grabka


zalacznik1
Rozmiar: 22.34 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 299
zalacznik2
Rozmiar: 32.49 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 274
tabeladozal2
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 315
zalacznik3
Rozmiar: plik niedostępny
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 250

Data publikacji: 2003-10-13 10:00:37 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa