Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE NR 02/2004

ZARZĄDZENIE NR 02/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA
Z DNIA 19 STYCZNIA 2004 ROKU

w sprawie: ustalenia ceny zbycia i zbycia ruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie ruchomości stanowiącej własność gminy.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3, art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 1964r. Nr.16, poz.93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Ustalam zbycie będącego własnością Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie środka trwałego stanowiącego mienie ruchome tj. samochodu osobowego marki Fiat Palio Weekend, nr rejestracyjny LNI 0349, rok produkcji 1998, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§2
Ustalam cenę wywoławczą do I przetargu w wysokości równej cenie oszacowania dokonanej przez rzeczoznawcę tj.11.500,00 zł.(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

§3
Powołuję Komisję Przetargową celem przeprowadzenia przetargu na zbycie ruchomości stanowiącej własność gminy.

§4
Na Przewodniczącego Komisji Przetargowej powołuję:
- Mariana Kociubińskiego - Głównego Specjalistę ds. Infrastruktury Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.
Na członków Komisji powołuję:
Marzannę Gałecką - Głównego Specjalistę ds. Nieruchomości Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości.
Jerzego Bojarskiego - Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
Andrzeja Nowickiego - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2004-01-23 14:17:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa