Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE NR 127/05 - w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o nabycie na własność lokali użytkowych, stanowiących mienie gminne, ich najemcom w drodze pierwszeństwa.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 127/ 05

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA
z dnia 10 października 2005 rokuw sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o nabycie na własność lokali użytkowych, stanowiących mienie gminne, ich najemcom w drodze pierwszeństwa.


Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2,art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt.6 Uchwały Nr XXXII/334/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 23.09.2005, Nr 63, poz.1238) zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustalam termin rozpoczęcia składania wniosków o nabycie lokali użytkowych zlokalizowanych w strefach handlowych miasta : I A, I B i II - na dzień 12 października 2005 roku, a termin zakończenia przyjmowania wniosków - na dzień 28 października 2005 roku.

§ 2

Podział miasta na strefy handlowe określa § 2 Uchwały Rady Miejskiej we Wschowie dnia 11
grudnia 2003 roku Nr XIII/154/03 w sprawie zasad najmu i ustalania opłat za lokale użytkowe.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania, Inwestycji
i Nieruchomości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wschowa
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2005-11-02 21:36:33 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa