Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 23 / 08 w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008.

ZARZĄDZENIE Nr 23 / 08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
WE WSCHOWIE
z dnia 28.01.2008 r.


w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVII / 142/ 007 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie programu współpracy na 2008 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku zarządzam co następuje:
§ 1
Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami):

1. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy, 67-400 Wschowa ul. Pocztowa 7
w kwocie : 4 000,00 zł (słownie : cztery tysiące złotych 00/100 )
2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Okręg Zielona Góra – Zarząd Okręgowy, 65 – 052 Zielona Góra ul. Lisowskiego 1
w kwocie : 1 500,00 zł ( słownie : jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 )
3. Stowarzyszenie Zmotoryzowana Wschowa 67 – 400 Wschowa ul. Staroleszczyńska 9
w kwocie : 14 000,00 ( słownie : czternaście tysięcy złotych 00/100 )
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Nasz
Ośrodek”, 67 – 400 Wschowa ul. Tadeusza Kościuszki 25
w kwocie : 1 500,00 ( słownie : jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 )
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej,
67 – 400 Wschowa, Przyczyna Górna 34
w kwocie : 3 500,00 zł ( słownie : trzy tysiące pięćset złotych 00/100 )
6. Wschowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Podaj Dalej”
67 -400 Wschowa ul. Plac Farny 4/5
w kwocie : 1 000,00 zł ( słownie : tysiąc złotych 00/100)
7. Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”, 67 – 400 Wschowa Olbrachcice 21
w kwocie : 3 000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych 00/100 )
8. Klub Sportowy „Pogoń” Wschowa, 67 – 400 Wschowa ul. Moniuszki 11
w kwocie : 46 000,00 zł ( słownie : czterdzieści sześć tysięcy złotych )
9. Wschowski Klub Motorowy, 67 – 400 Wschowa ul. Moniuszki 11
w kwocie : 40 000,00 zł ( słownie : czterdzieści tysiące złotych 00/100 )
10. Ludowy Klub Sportowy Płomień – Tomax, 67 – 400 Wschowa ul. Głogowska 8a
w kwocie : 21 000,00 zł ( słownie : dwadzieścia jeden tysięcy złotych )
11. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień, 67 – 400 Wschowa ul. Zacisze 1
w kwocie : 43 000,00 zł ( słownie : czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100 )
12. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Akrobatyka Sportowa,
67 – 400 Wschowa ul. Zacisze 1
w kwocie : 12 000,00 zł ( słownie : dwanaście tysięcy złotych 00/100 )
13. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” Lgiń, Lgiń 6, 67 – 404 Lgiń
w kwocie : 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 )
14. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, 67 – 400 Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 10
w kwocie : 43 000,00 zł ( słownie : czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100 )
15. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Wschowa, 67 – 400 Wschowa ul. Tadeusza Kościuszki 25
w kwocie : 2 500,00 zł ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 )
16. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”, 67 – 400 Wschowa Siedlnica167
w kwocie : 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100 )
17. Uczniowski Klub Sportów Siłowych „Trops”, 67 – 400 Wschowa ul. Moniuszki 11
w kwocie : 25 000,00 zł ( słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 )
§ 2
Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa i Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wschowa

Krzysztof GrabkaData publikacji: 2008-01-30 07:57:25 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa