Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 57 / 08 w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania...


ZARZĄDZENIE Nr 57 / 08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
WE WSCHOWIE
z dnia 14.04.2008 r.


w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu


1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
2. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVII /142/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007roku w sprawie programu współpracy na 2008 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku zarządzam co następuje:

§ 1
Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu :
1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
2. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji


wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami):


1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie

1.1. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy, 67 – 400 Wschowa ul. Pocztowa 7
w kwocie : 1 000,00 ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100 )
1.2. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej
67 – 400 Wschowa, Przyczyna Górna 34
w kwocie : 2 000,00 ( słownie : dwa tysiące złotych 00/100 )
1.3. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Wschowa,
67 – 400 Wschowa ul. Kościuszki 25
w kwocie : 7 000,00 ( słownie : siedem tysięcy złotych 00/100 )
1.4. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej
67 – 400 Wschowa, ul. Orzechowa 59
w kwocie : 1 800,00 ( słownie : jeden tysiąc osiemset złotych 00/100 )
1.5. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej
67 – 400 Wschowa, ul. Orzechowa 59
w kwocie : 1 000,00 ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100 )
1.6. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie
67– 400 Wschowa ul. Kopernika 7
w kwocie : 1 200,00 ( słownie : jeden tysiąc dwieście złotych )
1.7 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
67 – 400 Wschowa, Plac Farny 4
w kwocie : 6 000,00 ( słownie : sześć tysięcy złotych )
1.7 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
67 – 400 Wschowa, Plac Farny 4
w kwocie : 10 000,00 ( słownie : dziesięć tysięcy złotych )

2. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

2.1. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich, 67 – 400 Wschowa ul. Garbarska 11a
w kwocie : 6 000,00 zł ( słownie : sześć tysięcy złotych 00/100 )
2.2. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski,
66 – 400 Gorzów Wielkopolski ul.Chrobrego 6
w kwocie : 3 000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych 00/100 )
Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wielkopolskim
Koło PZN we Wschowie
66 – 400 Gorzów Wielkopolski ul.Chrobrego 6
w kwocie : 2 000,00 zł ( słownie : dwa tysiące złotych 00/100 )
2.3 Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Wschowa,
67 – 400 Wschowa ul. Kościuszki 25
w kwocie : 2 000,00 ( słownie : dwa tysiące złotych 00/100 )

3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

3.1. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
67 – 400 Wschowa, Plac Farny 4
w kwocie : 11 500,00 ( słownie : jedenaście tysięcy pięćset złotych )
3.2. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Lubuski
65 – 055 Zielona Góra, ul Krawiecka 7-9
w kwocie : 1 000,00 ( słownie : jeden tysiąc złotych )
3.3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko – Gminny we Wschowie
67 – 400 Wschowa, ul Łazienna 10
w kwocie : 2 500,00 ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych )


§ 2
Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa i Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wschowa

Krzysztof Grabka
Data publikacji: 2008-04-17 07:31:29 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa