Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 83 / 08 w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu


ZARZĄDZENIE Nr 83 / 08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
WE WSCHOWIE
z dnia 17.06.2008 r.
w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnychNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVII /142/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2007roku w sprawie programu współpracy na 2008 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku zarządzam co następuje:


§ 1
Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu :
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych


wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami):


1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


1.1. Uczniowski Klub Sportowy „Promyk”, 67 – 400 Wschowa ul. Kopernika 7
w kwocie : 1 500,00 ( słownie : jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 )
1.2. Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie, 67 – 400 Wschowa ul. Wolsztyńska 4
w kwocie : 1 500,00 ( słownie : jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 )
1.3. Wschowsko – Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK,
67 – 400 Wschowa ul. Jagodowa 7
w kwocie : 2 500,00 ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 )

2. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

2.1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wschowie,
67 – 400 Wschowa ul. Łazienna 10
w kwocie : 1 500,00 zł ( słownie : jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 )
2.2. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Pomocna Dłoń”,
67 – 400 Wschowa, ul. Garbarska 11a
w kwocie : 5 500,00 ( słownie : pięć tysięcy pięćset złotych )

§ 2
Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa i Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka

Data publikacji: 2008-06-29 12:07:05 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa