Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 09 w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
WE WSCHOWIE
z dnia 02.02.2009 r.w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXI /247/08 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku zarządzam co następuje:
§ 1
Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami):

1. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy, 67-400 Wschowa ul. Pocztowa 7
w kwocie : 3 000,00 zł (słownie : trzy tysiące złotych 00/100 )
2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Okręg Zielona Góra – Zarząd Okręgowy, 65 –
052 Zielona Góra ul. Lisowskiego 1
w kwocie : 1 000,00 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100 )
3. Uczniowski Klub Sportowy „ Promyk”, 67 – 400 Wschowa ul. Kopernika 7
w kwocie : 1 000,00 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100 )
4. Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”, 67 – 400 Wschowa ul. Reymonta 1
w kwocie : 1 000,00 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100 )
5. Wschowski Klub Motorowy, 67 – 400 Wschowa ul. Moniuszki 11
w kwocie : 40 000,00 zł ( słownie : czterdzieści tysiące złotych 00/100 )
6. Klub Sportowy „Pogoń” Wschowa, 67 – 400 Wschowa ul. Moniuszki 11
w kwocie : 35 000,00 zł ( słownie : trzydzieści pięć tysięcy złotych )
7. Uczniowski Klub Sportowy „Dynam”, 67-400 Wschowa ul. Wolsztyńska 4
w kwocie : 4 000,00 zł ( słownie : cztery tysiące złotych 00/100 )
8. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień, 67 – 400 Wschowa ul. Zacisze 1
w kwocie : 40 000,00 zł ( słownie : czterdzieści tysięcy złotych 00/100 )
9. Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „Korona”, 67 – 400 Wschowa ul. Moniuszki 11
w kwocie : 105 000,00 ( słownie : sto pięć tysięcy złotych )
10. Stowarzyszenie „Zmotoryzowana Wschowa”, 67 – 400 Wschowa ul. Staroleszczyńska 9
w kwocie : 9 000,00 ( słownie : dziewięć tysięcy złotych 00/100 )
11. Uczniowski Klub Sportowy „Kusy”, 67 – 400 Wschowa ul. Wolsztyńska 4
w kwocie : 3 000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych 00/100 )
12. Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Wschowa, 67 – 400 Wschowa ul. Tadeusza Kościuszki 25
12.1. w kwocie : 2 000,00 zł ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 )
12.2. w kwocie 1 000,00 zł ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100 )
13. Wschowsko – Sławskie Towarzystwo Koszykówki, 67 – 400 Wschowa ul. Jagodowa 7
w kwocie : 8 000,00 zł ( słownie : osiem tysięcy złotych )
14. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”, 67 – 400 Wschowa Siedlnica167
w kwocie : 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 )
§ 2
Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa i Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof GrabkaZarzadzenie_Burmistrza_Nr_15-09
Rozmiar: 28.27 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 284

Data publikacji: 2009-02-13 10:20:04 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa