Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 107/10 w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu
1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu


ZARZĄDZENIE Nr 107/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
WE WSCHOWIE
z dnia 25.08.2010r.


w sprawie : przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu


1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały NR XLIII/345/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 2010 roku zarządzam co następuje:

§ 1
Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu


wyłonionych w drodze postępowania konkursowego z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami):


1. Wschowski Klub Motorowy
67 – 400 Wschowa, ul. Moniuszki 11
w kwocie : 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Ludowy Zespół Sportowy „AVIA”
67 – 400 Wschowa, Siedlnica 15
w kwocie : 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )
3. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień
67-400 Wschowa, ul. Zacisze 1
w kwocie : 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )
4. Wschowsko – Sławskie Towarzystwo Koszykówki
67 – 400 Wschowa, ul. Jagodowa 7
w kwocie : 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 )§ 2
Oferty, które nie otrzymały dofinansowania:
1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”,
67-400 Wschowa, ul. Ks. A. Kostki 24/1 - z powodu braków formalnych.

2. Wschowskie Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”,
67-400 Wschowa, ul. Moniuszki 11- z powodów merytorycznych.

§ 3
Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa i Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Wschowa

Krzysztof Grabka
Data publikacji: 2010-08-27 15:05:28 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa