Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE NR 171/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE z dnia 14.11. 2011r. w sprawie: realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła lub ośrodek– dom.

ZARZĄDZENIE  NR 171/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

WE  WSCHOWIE

z dnia 14 listopada 2011r.

 

w sprawie: realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad

                    dziećmi  niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła lub

                    ośrodek– dom.                 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 

1. Dopuszcza się powierzenie wykonania zadania polegającego na zapewnieniu transportu                    i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, uprawnionymi do bezpłatnego dowozu do szkoły na trasie dom – szkoła lub ośrodek - dom (w tym uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo) ich rodzicom, opiekunom lub opiekunom prawnym na ich wniosek (wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, stanowi zał. nr 1 do zarządzenia) w szczególnych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia  dziecka.

2. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, do dnia 14 sierpnia każdego roku.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony, po upływie terminu określonego w ust. 2.

§ 2

 

1. Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § 1 zarządzenia, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, opiekunem lub opiekunem prawnym, a Burmistrzem Miasta i Gminy we Wschowie.

2. Wzór umowy określającej zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez jego rodziców, opiekunów lub prawnych opiekunów do szkoły lub ośrodka samochodem osobowym stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór umowy określającej zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, jego rodziców, opiekunów lub prawnych opiekunów do szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej i prywatnej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

 

 

§ 3

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 zarządzenia płatne będzie według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874, ze zmianami).

2. Wysokość wynagrodzenia ustala się przy uwzględnieniu liczby kilometrów na trasie dom -

szkoła lub ośrodek - dom i poświadczonej przez dyrektora szkoły obecności dziecka na zajęciach.

3. W przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, ustala się w wysokości kosztów zakupu biletów jednorazowych lub biletów miesięcznych.

 

§ 4

 

Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w § 2, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu składa nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie, oświadczenie o zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego, którego wzór stanowi załącznik do przedmiotowej umowy.

§ 5

 

Wypłata wynagrodzenia rodzicom lub opiekunom prawnym następuje z dołu do dnia                             15 następnego miesiąca po zrealizowaniu zadania transportu i opieki nad dzieckiem, potwierdzonego w sposób określony w § 2 zarządzenia.

 

§ 6

 

Zarządzenie wymaga ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 7

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        

   

                                                                                                         Zastępca 

                                                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

 

                                                                         Andrzej Nowicki


Data publikacji: 2011-11-23 09:37:25 (891 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-23 09:40:31 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 171/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE z dnia 14.11. 2011r. w sprawie: realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła lub Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa