Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 9/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
WE WSCHOWIE
z dnia 20.01.2012r.


w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa z zakresu


1.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.15 ust.2j i art.16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznaję dotację dla realizatorów zadania publicznego z zakresu:

1.    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


wyłonionych w drodze postępowania konkursowego na dofinansowanie z budżetu zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami):

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.1. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK
ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa
w kwocie:  38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100)
nazwa zadania: Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Koszykówki.
1.2. Ludowy Zespół Sportowy „Avia”
Siedlnica 15, 67-400 Wschowa
w kwocie:  20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
nazwa zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłka nożna.
1.3. Wschowski Uczniowski  Ludowy Klub Sportowy „Korona” Wschowa
 ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa
w kwocie:  87.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)
nazwa zadania: Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży gminy Wschowa, miasta Wschowa przez WULKS Korona Wschowa.
1.4. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień
 ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa
w kwocie: 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100)
nazwa zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży. Udział w zawodach sportowych w biegach przełajowych, lekkiej atletyce i biegach górskich. Organizacja imprez masowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
1.5. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy
ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa
w kwocie:  3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
nazwa zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo.
1.6. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”
Siedlnica 167, 67-400 Wschowa
w kwocie: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
nazwa zadania: „VI Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody.”
1.7. Klub Sportowy „Pogoń”
ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa
w kwocie: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
nazwa zadania: Rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłki nożnej i tenisa stołowego.
1.8. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowa
ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa
w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
nazwa zadania: Rajd „Szare Szeregi.”
1.9. Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa
w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
nazwa zadania: „VII Masowy Bieg z okazji Dnia Dziecka.”
1.10. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”
ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa
w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
nazwa zadania: „Wyginam śmiało ciało.”
1.11. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej
Przyczyna Górna 34, 67-400 Wschowa
w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
nazwa zadania: „Małe ABC akrobatyki sportowej.”
1.12. Wschowski Klub Motorowy
ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa
w kwocie: 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)
nazwa zadania: Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi. Szkolenia zawodników, organizacja zawodów.

2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2.1. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji  „Nasza Szkoła” we Wschowie
ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa
w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
nazwa zadania: „Odyseja 2012.”
2.2. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji  „Nasza Szkoła” we Wschowie
ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa
w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
nazwa zadania: „Śpiewanie to sztuka.”
2.3.. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie
 ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa
w kwocie: 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
nazwa zadania: „Oblicza Jadwigi.”
2.4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siedlnica „ NIE MA MOCNYCH”
Siedlnica 104, 67-400 Wschowa
w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych 00/100)
nazwa zadania: „Edukacja kulturalna – sztuka potrzebą dla wielu – edycja II.”
2.5. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”
Łysiny 2, 67-400 Wschowa
w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
nazwa zadania: „W krainie Pani Muzyki”.
2.6. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”
ul. Ks. A Kostki 24/1, 67-400 Wschowa
w kwocie: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
nazwa zadania: „Muzyczna scena Fabryki Kultury.”
2.7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”
ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa
w kwocie: 3.000,00 zł (słownie:  trzy tysiące złotych 00/100)
nazwa zadania: „Pokazy slajdów podróżników i explorerów.”
2.8. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowa
ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa
w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
nazwa zadania: „Turniej Św. Jerzego.”
2.9. Stowarzyszenie Czas A.R.T.
ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa
w kwocie: 1.750,00 zł (słownie:  jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złote 00/100)
nazwa zadania: ”Legendy są dla duszy tym czym czekolada dla gardła.”
2.10. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa
w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
nazwa zadania: „Czas Aktywności Młodych Artystów.”
2.11. Stowarzyszenie Huta Pieniacka
ul. Towarowa 2, 67-400 Wschowa
w kwocie:  3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
nazwa zadania: „Kresy drogą do wartości.”
2.12. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”
ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa
w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
nazwa zadania: VIII Przegląd Teatralny – „Zaczarowana Kraina.”

§ 2
Oferty odrzucone :


1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siedlnica „NIE MA MOCNYCH”
Siedlnica 104, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „Aktywni dla zdrowia – promocja zdrowego stylu życia – edycja II.”
– powody merytoryczne
1.2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”
ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „Turniej Mistrzów Amatorskich Lig Siatkówki.”
– powody merytoryczne
1.3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Fabryka Kultury”
ul. Ks.A Kostki 24/1, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: Organizacja Turniejów Dart Cricket Standard.
– powody merytoryczne
1.4. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”
Siedlnica 167, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: : „Regionalno-Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody o Puchar Prezesa SKJ Tradycja.”
– powody merytoryczne
1.5. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”
Siedlnica 167, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: Regionalno - Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody „Pożegnanie Lata”.
– powody merytoryczne
1.6. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”
Siedlnica 167, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „II Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi.”
– powody merytoryczne
1.7. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”
Siedlnica 167, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „III Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi.”
– powody merytoryczne
1.8. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”
Siedlnica 167, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez organizację zajęć jeździeckich.”
– powody merytoryczne
1.9. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”
Siedlnica 167, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „Zawody Regionalne, Towarzyskie w Skokach „Rozpoczęcie Wakacji.”
– powody merytoryczne
1.10. Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „Wyginam śmiało ciało- wciąż ruchu mi mało.”
– powody merytoryczne
1.11. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji  „Nasza Szkoła” we Wschowie
ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „Ustrzel Nudę.”
– powody merytoryczne

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2.1 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie
ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „Wschowa śpiewa solo.”
– powody merytoryczne
2.2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”
ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „Kino.”
– powody merytoryczne
2.3. Stowarzyszenie Czas A.R.T.
ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „Tajemnica śmierci Andersa Körbera.”
– powody merytoryczne
2.4. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”
ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa
nazwa zadania: „II Wschowski Dzień Autyzmu.”
– powody merytoryczne


§ 3

Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji określone są w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą ze zleceniobiorcą.

§ 4

Wykonanie Zarządzenie powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Wschowa oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                                   Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                                       Krzysztof Grabka
                                                                           Data publikacji: 2012-01-24 09:43:53 (864 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa